KAM SE PLAZÍ PLAZI


Které živočišné druhy patří mezi plazy? A proč v přírodě žádné nemůžeme potkat v zimě? Program o různých druzích našich i cizokrajných plazů se zaměřuje na ohleduplnost lidí k jejich životnímu prostředí a respektování jejich životních potřeb. Právě udržení biologické rozmanitosti vede k zachování funkčního ekosystému.


Rozšířená anotace


Program Kam se plazí plazi se zaměřuje na ohleduplnost lidí k jejich životnímu prostředí a respektování jejich životních potřeb. Právě udržení biologické rozmanitosti vede k zachování funkčního ekosystému.
Žáci se seznámí s příklady plazích druhů z české přírody i z exotických krajů, na dotek pak s těmi chovanými v teráriích na Rozmarýnku. Formou hravých aktivit se dozví, proč např. chameleoni a želvy v přírodě rychle mizí a jak lze vytvořit příznivé prostředí pro život českých plazů v našich zahradách.


Základní údaje o programu


Délka programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
12–26

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka - pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno – Jundrov, program probíhá v interiéru a v přírodní zahradě Rozmarýnku.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáka k porozumění životních potřeb plazů a pochopení následků necitlivých zásahů člověka do jejich životního prostředí a k volbě ohleduplného přístupu k životnímu prostředí plazů.

Výstupy
Žák/dítě:
 • pojmenuje, co potřebují plazi k životu (teplo, potravu, prostředí)
 • vyjmenuje alespoň dva plazy (z chovu Rozmarýnku)
 • popíše zvláštnosti jednoho z plazů
 • zažije přímý kontakt s plazy, zkusí pohladit korálovku, želvu apod.
 • ověří důsledky zásahu člověka do života plazů v simulovaných aktivitách (úbytek stromů, rybářské sítě)
 • popíše, čím přispívají želvy k udržování života korálových útesů (porozumění důležitosti ochrany plazů pro zachování ekosystému)
 • vyrobí želvu filcováním.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova (uvědomuje si přímou závislost člověka na přírodě, rozumí provázanosti organismů a prostředí a zná důsledky jeho narušování, hledá způsoby, jak může sám snížit negativní dopad vlastní činnosti na životní prostředí)


Vzdělávací oblast
Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní