PŘÍRODA ZAHRADNÍKEM


Pan zahradník je nešťastný, někdo mu přes noc okousal salát. Je načase se začít bránit. Ale jak? Má si vzít na pomoc chemické prostředky, nebo je i jiná cesta? V přírodní zahradě Rozmarýnku budeme zkoumat, kdo pomáhá člověku chránit pěstované plodiny před nezvanými zvířecími jedlíky. Zjistíme, jestli tu mají dost úkrytů a míst k rozmnožování a při našem bádání se jistě s některými z nich setkáme i naživo.


Rozšířená anotace


Výukový program Příroda zahradníkem se zaměřuje na osvětlení významu živočichů v zahradě a nalezení alternativ v situaci, kdy jsou pro nás v zahradě nezvanými hosty.

Žáci/děti si v programu vyzkouší v týmové hře farmařit ekologicky. Zjistí, že je možné při pěstování rostlin využívat vzájemně prospěšných vztahů mezi různými druhy, tak abychom je ochránili před škůdci. Snahou je ukázat alternativu k chemickým postřikům. Vysvětlí si užitek živočichů žijících v zahradě, prakticky si zkusí některé z nich odlovit a setkají se s druhy živočichů, kteří nám pomáhají se nezvaných návštěvníků zbavit.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
2.–3. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
12–26

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka - pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno – Jundrov. Program probíhá v interiéru a v přírodní zahradě Rozmarýnku.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáka k porozumění následků používání chemických prostředků, zásahů člověka do životního prostředí živočichů a k volbě šetrného a ohleduplného přístupu.

Výstupy
Žák/dítě:
  • chápe škodlivost chemických látek používaných na likvidaci živočichů v zahradě,
  • určí význam daných živočichů v zahradě,
  • pozná živočicha podle indicií z jeho tělesné stavby, užitečnosti a prostředí, kde se vyskytuje,
  • zažije přímý kontakt se zahradními živočichy při odlovu a při krmení,
  • popíše alternativní variantu k chemickým postřikům a nástrahám, které vypuzují nežádoucí druhy živočichů ze zahrady.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova (uvědomuje si přímou závislost člověka na přírodě, rozumí provázanosti organismů a prostředí a zná důsledky jeho narušování, hledá způsoby, jak mohou lidé snížit negativní dopad vlastní činnosti na životní prostředí)


Vzdělávací oblast
Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní