Příběhy ze starého stromu


Pohádkový příběh nás zavede za obyvateli starého stromu. Zahrajeme si na mravence a sršně, za houbou vylezeme do koruny stromu, prohlédneme si skutečnou dutinu strakapouda a barvami ztvárníme lišejník.


Rozšířená anotace


Hlavním tématem programu je význam starého stromu v přírodě pro další organismy a ekosystém vůbec. Během celého dopoledne žáci řeší problém, zda a kam nejlépe na starém stromě ubytovat některé konkrétní živočichy, houby a rostliny. Do problému je uvede krátký pohádkový příběh. Pak již následuje vlastní objevování tajemství starých stromů a to částečně přímo venku na zahradě. Program klade důraz na poznávání pomocí vlastní zkušenosti.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–3. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru a v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití, oděv a obuv do terénu (včetně doprovodu), v případě nepřízně počasí pláštěnka


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci poznají význam starých stromů v ekosystému jako místa pro život mnoha dalších organismů.

Výstupy
Žák/dítě:
  • přiřadí organismu jeho místo výskytu (získávání potravy, hnízdění, vývoje atd.) a toto přiřazení zdůvodní
  • pozoruje organismy pod binokulární lupou
  • výtvarně ztvární lišejník
  • aktivně vyhledá pobytové znamení strakapouda
  • určí živočicha na fotografii a popíše jeho základní poznávací znaky
  • pozná a pojmenuje lišejník a choroš
  • prostřednictvím simulační hry se seznámí se životem dřevokazného mravence a pojmenuje jeho vývojová stádia


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní