JAK ROSTE CHLÉB


Poznejte cestu chleba z pole až na náš stůl. V pohádce se zamyslíme nad významem půdy pro obživu člověka. Vyzkoušíme si mlácení obilí cepem v zahradě, mletí mouky, přípravu těsta a pečení chlebánků.


Rozšířená anotace


Program ukazuje cestu od obilí, rostoucího na poli, až ke chlebu na našem stole. Děti mohou na vlastní kůži prožít tradiční ruční zpracování obilí – vymlácení, mletí, zadělání těsta a tvarování chlebánků. Do tématu jsou uvedeny pohádkou O kuchaři, který urazil pole, která zdůrazňuje význam půdy pro člověka. Součástí programu je také seznámení se čtyřmi základními druhy obilí, které na našem území pěstujeme.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
2.–4. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru, za příznivého počasí i v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Děti vlastním prožitkem poznávají cestu od pěstování obilí až k upečení chleba a jak zásadní roli v ní sehrává půda (pole). Cílem programu je také vzbudit pozitivní vztah a úctu k půdě, lidské práci a k potravinové soběstačnosti.

Výstupy
Žák/dítě:
 • popíší souvislost mezi potravinami a půdou
 • pozorují rozdíly mezi 4 druhy obilných zrn (pšenice, žito, ječmen, oves)
 • pochopí a s využitím obrázků správně sestaví postup od obilí k chlebu
 • vlastními slovy popíší princip mlácení cepem
 • vymlátí hromádku obilí
 • namelou v ručním mlýnku mouku
 • pochopí a pomocí obrázků popíší postup výroby těsta a pečení
 • vytvoří těsto a zhotoví bochánek či preclík


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka a prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (Přesahy do předmětů: prvouka, přírodověda, pracovní činnosti)

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence pracovní