ŽIVOT V RYBNÍCE


Na příběhu o rybníku Blaťáku prozkoumáme fungování ekosystému rybníka a vliv člověka na něj. Pomocí pokusů poznáme důležité vlastnosti vody, jakými je povrchové napětí a teplotní anomálie. Nalovíme v zahradním jezírku vodní živočichy, určíme je a dozvíme se, jakou roli v něm hrají.


Rozšířená anotace


Žáci se v programu stávají novináři a řeší záhadu úhynu ryb v rybníku Blaťáku, aby o ní mohli napsat článek na titulní stranu novin. Úvodní scénka nastolí atmosféru novinové redakce a vtáhne žáky do tématu. Žáci navrhují možné důvody zmíněné události. Po rozdělení na dvě skupiny pracují žáci již odděleně a snaží se příčinu „pohromy na Blaťáku“ odhalit.
Těžištěm „sálové“ části programu je prozkoumání vlivů různých činností člověka na ekosystém rybníka. Toto, probíhá pomocí pokusů, simulační hry či práce s krátkým textem. Venkovní část je věnována praktickému poznávání fungujícího ekosystému jezírka, lovení vodních organizmů pomocí lovícího náčiní a jejich následnému pozorování a určování. Důraz je kladen na prostředí, které vodní organismy potřebují ke svému životu, zejména na vodní rostliny. V závěru programu se žáci opět schází v redakci. Na základě získaných zkušeností a informací hodnotí možné důvody špatného stavu rybníka Blaťáku a navrhují řešení. Vlastní napsání článku je pak již přesahem do další výuky ve škole.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
5.–7. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky. Program probíhá v interiéru i v zahradě. Součástí programu je lovení v jezírku na zahradě pracoviště a to za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Přezůvky, vhodné oblečení a obutí do terénu (lov v rybníce), svačina, pláštěnka či nepromokavá bunda (ne deštník) – lovení v rybníce se koná i za nepříznivého počasí.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Seznámit žáky s ekosystémem rybníka a s provázaností jeho živých a neživých složek. Ukázat, jak narušitelná je rovnováha tohoto prostředí zásahem člověka a vést je k přemýšlení o tom, jak o rybník pečovat. Žasnou nad rozmanitostí organismů ve vodě.

Výstupy
Žák/dítě:
 • popíší souvislosti mezi negativními vlivy vybraných lidských činností (používání saponátů, překrmování ryb, úprava břehů s odstraněním vegetace, používání umělých hnojiv, zabahňování v důsledku eroze z orné půdy) a změnami v ekosystému rybníka.
 • navrhnou opatření k nápravě zmíněných negativních vlivů.
 • pozorují existenci povrchového napětí vody.
 • ověří hypotézu o různé hustotě vody při různých teplotách a popíší význam teplotní anomálie vody pro život vodních organismů.
 • vyloví a určí vodní živočichy a chovají se k nim přitom ohleduplně
 • poznají různé části rybníka a jejich význam pro výskyt určitých organizmů (dno, vodní sloupec, hladina, břeh a břehová vegetace)


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a příroda Přírodopis - Základy ekologie - Praktické poznávání přírody

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní