HOSPODÁŘSTVÍ U ŠNOFOUSE


Pohádka o panu Šnofousovi nás zavedek tématu životních potřeb domácích zvířat. Děti se seznámí s původem některých potravin,vyzkouší si kreslení husím brkema stlučou si máslo ze smetany.


Rozšířená anotace


Program přiblíží dětem původ některých potravin praktickou činností a vede je vede je k poznání provázanosti hospodářských zvířat s člověkem. Částečně se dotkneme i různých způsobů chovů domácích zvířat a jejich potřeb (ekologické zemědělství, velkochov).
Žáci si prakticky vyzkouší výrobu másla, hravou formou se doví životní potřeby domácích zvířat.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru, za příznivého počasí i v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, pití, svačinu


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k zamyšlení nad původem některých potravin a nad etickým a ohleduplným způsobem chovu domácích zvířat. Žáci si vyrobí máslo a podmáslí, a tím vytváří předpoklad pro ohleduplné zacházení se zvířaty a jejich produkty.

Výstupy
Žák/dítě:
  • přemýšlí o podmínkách chovu zvířat a o jejich přirozených potřebách a navrhne šetrné způsoby chovu
  • popíše pocity ze simulační hry na slepice a vyjádří svůj postoj ke způsobům chovu
  • vyrobí máslo a podmáslí
  • spolupracuje ve skupině


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Základní podmínky života


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence občanské