KOHOUTOVICKÁ OBORA – terénní program


Co umí a jak funguje lesní ekosystém a co se stane, když do něho svou činností zasáhne člověk? Žáci pracují ve skupinách metodou potvrzujícího bádání s využitím terénních nezbytností: dalekohledu, lupy, mikroskopu a pomůcek na odlov bezobratlých živočichů.


Rozšířená anotace


Lesy umí vyprávět a lidé umí naslouchat, i když to mnozí už dávno zapomněli. Ukážeme žákům, jak naslouchat lesu, jak ho prozkoumat od chodbiček v půdě po koruny stromů, na co se zaměřit při pozorování rostlin a živočichů a hlavně zjistíme, jak je to všechno propojené, co je to lesní ekosystém, a co se stane, když do něho svou činností zasáhne člověk…
Žáci pracují ve 3–4 členných skupinách metodou potvrzujícího bádání s využitím terénních pomůcek: dalekohledu, lupy, mikroskopu, pomůcek na odlov bezobratlých živočichů.
Učí se formulovat hypotézy, pozorovat, vyhodnocovat závěry – na úrovni potvrzujícího bádání.


Základní údaje o programu


Čas programu
4 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–45

Místo začátku a konce programu – popis místa
Obora Holedná: Místo srazu je zastávka MHD, autobusových linek č. 50 a 52 „Kohoutovice, hájenka“, ulice Žebětínská. Ukončení programu u východu z obory u ohrady s černou zvěří, poblíž zastávky MDH „Stará dálnice“.

Požadavky na účastníky
svačina, pití, pláštěnka v batůžku, oblečení do terénu


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Rozvíjení citlivosti, vztahu a empatii vůči přírodě a životnímu prostředí, pochopení základních konceptů fungování přírody a životního prostředí (žáci samostatným pozorováním a zkoumáním vyvozují, jak lidé svou činností ovlivňují ekosystém lesa).

Výstupy
Žák/dítě:
 • objasní pojem ekosystém
 • rozliší lesní patra, zhodnotí zastoupení pater v terénu
 • vysvětlí význam lesů v krajině, význam lesa pro člověka
 • uvede zástupce bezobratlých živočichů, ptáků a savců žijících v lese (praktické pozorování)
 • vyhledá v terénu stopy lesních živočichů (pobytová znamení)
 • vyhodnotí, jestli se v terénu vyskytují houby vč. podhoubí, řasy, mech, lišejník
 • ovládá zacházení s lupou, mikroskopem a dalekohledem
 • objasní význam mrtvého dřeva v lesním ekosystému
 • jednoduchým způsobem popíše koloběh živin v přírodě
 • v terénu vyměří plochu 1 aru
 • v terénu změří obvod kmene stromu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova (rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí, podněcuje toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí).


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (1. stupeň ZŠ), Člověk a příroda (2. stupeň ZŠ), Člověk a zdraví

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské