Čolkova dobrodružství


Co potřebuje čolek k životu? Jak se vyvíjí žába? A jaké na ni čekají nástrahy při jarním putování k vodě? Děti loví a pozorují vodní živočichy, modelují vývoj ropuchy a oživí čolkovi rybníček. Programu nechybí jednoduché aktivizační hry.


Rozšířená anotace


Výukový program je zaměřen na poznání biotopu stojaté vody rybníku či jezírka a jeho význam pro vodní živočichy. Děti prozkoumají rybníček v zahradě, šetrně vyloví a pozorují vodní živočichy. Hrají si na vývoj žab a poznají potravní vztah žába – čáp. Oživí virtuální rybníček tak, aby v něm vytvořily vhodné prostředí pro čolka. Program je doplněn drobnými hrami k odreagování, motivovanými životem obojživelníků.


Základní údaje o programu


Délka programu
2.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1. ročník ZŠ, MŠ od 4 let

Optimální počet účastníků
12–24

Místo začátku a konce programu – popis místa
Brno, Lipová 20

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
MŠ • Dítě a svět ZŠ • Člověk a příroda: Přírodopis - Základy ekologie, Praktické poznávání přírody

Výstupy
Žák/dítě:
    Dítě/Žák: • si vybaví své zkušenosti a poznatky o rybníce • samostatně prozkoumá rybník a jeho okolí, popíše, co v něm vidí, pojmenuje jeho části • šetrně odchytí drobného živočicha síťkou a pozoruje jej • pojmenuje pulce a čolka • popíše nebezpečí, které pro ropuchy představují automobily • vymodeluje vajíčka ropuch a pulce z hlíny • v roli čápa uloví potravu a popíše potravní vztah čáp – žába • popíše vodní prostředí, které čolek potřebuje k životu a oživí rybník rostlinami • vysvětlí, proč je rybník důležitý • vybaví si, co během programu zažil, a sdílí to s ostatními


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova; ekosystémy, základní podmínky života, člověk a prostředí


Vzdělávací oblast
MŠ: Dítě a svět ZŠ: Člověk a příroda: Přírodopis - Základy ekologie - Praktické poznávání přírody

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence pracovní