MRAVENCOVO DESATERO


K čemu má mravenec tykadla? Kam vedou mravenčí silnice? Poznejte život mravenců, seznamte se s jejich pomocníky i nepřáteli a také s prostředím, ve kterém žijí. Součástí programu je prolézání modelem mraveniště.


Rozšířená anotace


Žáci se dozví nové informace o životě v mraveništi, formou didaktických her poznají, z jakých částí sestává mravenčí tělo, dozví se, jak se spolu mravenci dorozumívají a vyzkouší si, jaké je to být mravencem. Součástí programu je i návštěva výukového prvku „mraveniště“ (prolézačka ve tvaru mravenčí kupy s ukázkou výjevů ze života mraveniště). V terénní části programu formou pohybových her zjistí, čím se mravenci živí a proč se starají o mšice. Při hře rozvíjející spolupráci si vyzkouší, jak a z čeho mravenci staví mraveniště. Podle možností ročního období si prohlédnou mravence v krabičkových lupách.


Základní údaje o programu


Čas programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
15–50

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí přibalte gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci se seznámí s významem mravenců v přírodě a důležitostí jejich ochrany.

Výstupy
Žák/dítě:
 • objasní význam mravenců pro ekosystém a pro člověka,
 • popíše řemesla mravenců,
 • vyjmenuje minimálně dva druhy potravy pro mravence,
 • vyjmenuje minimálně dva predátory mravenců,
 • popíše stavbu těla a vývojová stadia mravence,
 • argumentují ve prospěch spolupráce


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální