NA KAMENI KÁMEN


Žáci se seznámí s některými druhy hornin využívanými člověkem a dramatickou formou ztvární jejich vznik v souvislosti s vývojem života na Zemi. Některé horniny přímo v terénu prozkoumají, nebo se zabývají obnovitelností zdrojů.


Rozšířená anotace


Žáci prožijí vznik a vývoj planety Země prostřednictvím dramatické dílny, u nástěnné obrazové skládačky hledají souvislosti mezi vývojem života na Zemi a vznikem organogenních hornin, zamýšlejí se nad horninami jako zdroji pro člověka a jejich obnovitelností. Zahrají si didaktickou pohybovou hru na výrobu hliníku. Žáci zkoumají pomocí geologických kladívek vlastnosti hornin na geologickém zastavení Lesní naučné stezky.
Výuka probíhá z části v terénu, a to za každého počasí.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k jednání v souladu s principy udržitelného života, zejména s ohledem na spotřebitelskou odpovědnost a hospodaření s energií a materiály.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše vznik Země a vývoj života na Zemi,
  • seřadí, pojmenuje a definuje jednotlivé geologické éry,
  • rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje surovin a energie,
  • určí vybrané druhy hornin a vysvětlí jejich vznik,
  • prokáže význam hornin pro člověka.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova/ Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní