DŘEVĚNÝ SVĚT


Larva brouka tesaříka provede děti od kořene až po korunu stromu a seznámí je se životem stromů a jejich využitím. V rámci programu si děti na kachlových kamnech upečou bramborové placky.


Rozšířená anotace


Po úvodním příběhu žáky programem provází larva brouka tesaříka. Žáci se při didaktické hře seznamují s jejím životem. Tato larva provede žáky od kořene až po korunu stromu a seznámí je s jejich životem a využitím. Žáci si prohlédnou vypreparovaný kořenový systém smrku a doupný strom. Složí si dřevěné stromy a zahrají si didaktickou hru na dřevěné předměty. V rámci programu si žáci zatopí v kachlových kamnech a upečou si na nich bramborové placky. V terénní části programu si zahrají pohybovou hru na stromy a vítr, pohybovou hru na bouřku a na zopakování si vytvoří strom z přírodnin.


Základní údaje o programu


Čas programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí přibalte gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci si uvědomí způsoby používání dřeva člověkem jako obnovitelného zdroje. Uvědomí si význam doupných stromů a mrtvého dřeva v přírodě. Vysvětlí význam stromů pro přírodu.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vyjmenuje jednotlivé části stromu a popíše jejich funkce,
  • vysvětlí význam dřeva pro živočichy a pro člověka,
  • popíše postup při rozdělávání ohně v kamnech a připraví vlastní bramborovou placku,
  • vysvětlí pojem doupné stromy a popíše, proč jsou v lese důležité,
  • rozliší dřevěné výrobky od výrobků z jiných materiálů
  • s pomocí obrázků popíše vývoj tesaříka.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova / Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní