VODNÍ KRÁLOVSTVÍ LESA


Prozkoumáme svět pod vodní hladinou, objevíme, ulovíme a určíme živočichy žijící v našem jezírku. Zaměříme se na význam vody v krajině, najdeme pramen a vystopujeme, kudy voda dál teče.


Rozšířená anotace


Program je rozdělen na zimní a letní variantu. Součástí obou jsou pohybové tematické hry a skupinová práce spojená s pozorováním terénu na cestě podél potoka. Letní varianta zahrnuje průzkum vodou ovlivněných stanovišť s odchytem a určováním vodních živočichů. Při zimní variantě je průzkum nahrazen modelováním vodního toku.
Výuka probíhá z velké části v terénu, a to za každého počasí.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí a potřeby gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k aktivní ochraně vodních zdrojů a ekosystémů majících přímý vliv na pohyb vody v krajině.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše vliv různých ekosystémů na vodní zdroje,
  • vyvodí důsledky technických úprav vodních toků,
  • určí některé druhy vodních živočichů,
  • orientuje se v terénu podle značek a fotografií,
  • argumentuje ve prospěch ochrany vodních zdrojů,
  • navrhne možnosti protipovodňové ochrany.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní