POTRAVNÍ VZTAHY A FOTOSYNTÉZA


Kdo je to rozkladač? Odkud čerpá živá příroda energii? Žáci prozkoumají potravní vztahy mezi organismy. Stanou se z nich herci a vyzkouší si, co se odehrává ve stromě při fotosyntéze. Od jara do podzimu také pozorujeme půdní rozkladače přímo v terénu.


Rozšířená anotace


Při skupinových aktivitách, pohybových a didaktických hrách žáci přemýšlejí o potravních vztazích, koloběhu látek a tocích energie v přírodě. Seznámí se s hlavními účastníky potravní sítě, dramatickou formou prožijí proces fotosyntézy a vyvodí její význam pro život na Zemi. V teplotně příznivých částech roku je součástí programu průzkum půdních organismů pomocí krabičkových lup.
Výuka probíhá z části v terénu, a to za každého počasí.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede k žáky uvědomění si důležitosti všech trofických složek ekosystémů, jejich vzájemné provázanosti a možných důsledků, ke kterým vede narušení rovnováhy mezi nimi.

Výstupy
Žák/dítě:
  • objasní roli producentů, konzumentů a rozkladačů v ekosystému,
  • vysvětlí průběh fotosyntézy a její význam v ekosystému,
  • uvede příklad potravního řetězce,
  • na příkladu demonstruje princip koloběhu látek a toku energie,
  • využívá lupu pro pozorování detailů těla bezobratlých živočichů a jejich určení,
  • citlivě manipuluje s bezobratlými živočichy.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí, Rozvoj schopností poznávání


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní