JAK ROSTE LES


Jedinečná šance prožít a poznat celý dlouhý život stromu od semínka až po mrtvý tlející strom. Žáci se přímo v lese seznámí s faktory působícími na stromy a les během jeho růstu. Vytvoření programu bylo spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR.


Rozšířená anotace


Žáci poznávají užitek stromu ve všech fázích jeho života i po jeho odumření, ekologické vztahy mezi organizmy a jejich provázanost. Zažijí terénní průzkum, práci s lesnickými pomůckami, ukázku lesnických zařízení (například feromonový lapač a lapák), odchyt a určování bezobratlých živočichů, zahrají si didaktické a pohybové hry.
Program probíhá v plné délce mimo budovu Jezírka.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–5. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–24

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a nepromokavá turistická obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k pochopení důležitosti přírodě blízkého hospodaření v lese.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše vznik přirozeného a uměle vysázeného lesa, popíše rozdíly mezi nimi,
  • vysvětlí význam tlejícího dřeva v lese,
  • rozezná vybrané druhy stromů, jejich semenáčky a semena,
  • uvede příklady ekologických faktorů ovlivňujících růst rostlin,
  • určí vybrané druhy bezobratlých a popíše jejich význam v ekosystému,
  • uvede znaky přírodě blízkého a přírodě vzdáleného hospodaření v lese.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí, Rozvoj schopností poznávání


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní