Údolí kostí


V údolí Říčky, jedné z nejbohatších paleontologických lokalit střední Evropy, si ukážeme, jak vypadala krajina v době ledové. Vyzkoušíme si, jak žili tehdejší lovci, a zjistíme, zda v nás není kousek neandrtálce.


Rozšířená anotace


Exkurze nás zavede do dob dávno minulých. Vrátíme se v čase o dvanáct tisíc let zpět, do doby lovců koní a sobů.
Navštívíme krajinu, kde pravěcí lidé lovili zvěř, sbírali plodiny, ve které společně žily celé kmeny. Vypátráme, jak u nás vypadala krajina v době ledové a odkud k nám přišel první člověk. Zjistíme, jaké zdroje z místní krajiny lidé využívali.
Nacházíme se v jižní části CHKO Moravský kras, zjistíme tedy, jaké jevy se tu vyskytují, jak fungují, proč jsou právě tady. Jednoduchým pokusem si vysvětlíme, jak vznikl vápenec a jaké má vlastnosti. Vliv člověka na přírodu zjistíme v místních lesích, kde pomocí určovacích klíčů určíme skladbu smíšených a jehličnatých lesů a zhodnotíme, jaké vlastnosti oba lesy mají. Navštívíme a prozkoumáme také skutečná místa pobytu pravěkých lidí – jeskyni Pekárnu a Švédův stůl. Zkusíme si, jak se lovilo pravěkými zbraněmi a jak se vyráběly v době ledové zbraně a nástroje. Antropogenezi člověka si vysvětlíme na příkladu rozdílů tělesné konstituce Homo sapiens a Homo neanderthalensis.

Pozn.: Exkurze je vhodná především pro žáky 6. ročníku ZŠ díky návaznosti na učivo dějepisu.


Základní údaje o programu


Čas programu
5 hod. včetně přestávek, doporučená délka programu, možno přizpůsobit

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–35

Místo začátku a konce programu – popis místa
začátek – aut. zast. Ochoz u Brna, Říčky, rozc.; konec – aut. zast. Ochoz u Brna, ObÚ

Požadavky na účastníky
terénní obuv a oblečení, při nepříznivém počasí pláštěnka, čelovka (baterka), pití, svačina, psací potřeby


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák zvyší svou citlivost a vnímavost k výzmanu krajiny pro člověka a jeho vlivu na ni.

Výstupy
Žák/dítě:
 • žák aplikuje praktické metody poznávání přírody
 • žák vlastními slovy charakterizuje klima a krajinu poslední doby na ledové na našem území
 • žák uvede alespoň 3 základní rozdíly mezi Homo sapiens a Homo neanderthalensis
 • žák rozpozná podle charakteristických vlastností vápenec na základě určovacích pomůcek a vyjmenuje alespoň 3 krasové jevy
 • žák zhodnotí využitelnost vod a posoudí možné způsoby efektivního hospodaření s vodou v krasových oblastech
 • žák charakterizuje rozdíl mezi smíšeným lesem a monokulturou a uvede příklady narušení rovnováhy ekosystému
 • žák použije správně alespoň jeden pravěký nástroj
 • žák charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • ZŠ: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • SŠ: Problematika vztahů organismů a prostředí, Člověk a životní prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a společnost, Člověk a příroda; SŠ: Člověk a společnost, Člověk a příroda; vzdělávací obory: ZŠ: Dějepis, Přírodopis; SŠ: Dějepis, Biologie, Geologie

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence občanské