Tajemství dutých skal


Exkurzi zahájíme na „střeše krasu“ v Šošůvce. Poté se vydáme do tajemných a fascinujících krasových krajin – nahlédneme do jeskyně Lidomorna, prozkoumáme tok Bílé vody i s ponory a vystoupíme na zříceninu hradu Holštejna.


Rozšířená anotace


Terénní exkurze zaměřená na krasové jevy, které můžeme najít v severní části Moravského krasu. Tato exkurze nás zavede do jedné z nejzajímavějších, ale opomíjených lokalit této oblasti. Do místa, kde začíná nejdelší jeskynní systém České republiky, do místa, kde žil významný rod pánů z Holštejna a do místa, kde se středověká historie propojuje s krasovou krajinou. Během exkurze postupně sejdeme z nejvýše položeného bodu Moravského krasu až k propadání potoka Bílá voda. Navštívíme jeskyni Lidomorna, vystoupíme na zříceninu hradu Holštejn. Projdeme jedny z nejkrásnějších lesů v severní části krasu. Žáci si pomocí jednoduchých klíčů vyzkouší určování dřevin a jako zpestření exkurze v jarních měsících vyrobí vlastní pomazánku z jedlých bylin. Exkurze je založená nejen na poznávání krasových jevů, ale také na srovnávání různých biotopů a sledování vlivu člověka na tato místa (ochrana, narušování).


Základní údaje o programu


Čas programu
5 hod. včetně přestávek, doporučená délka programu, možno přizpůsobit

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–50

Místo začátku a konce programu – popis místa
Začátek exkurze Šošůvka (dostupná autobusem linky č. 232); konec na křižovatce silnic Sloup – Ostrov u Macochy v místě odbočky na Lipovec (zastávka autobusu č. 232 Holštejn, rozcestí). Místo začátku a konce programu lze po domluvě změnit.

Požadavky na účastníky
terénní obuv a oblečení, při nepříznivém počasí pláštěnka, čelovka (baterka), pití, svačina, psací potřeby; trasa je dlouhá přibližně 5,5 km


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák pozná specifika krasové krajiny a její ochrany na příkladu CHKO Moravský kras a přírodní rezervace Bílá voda.

Výstupy
Žák/dítě:
  • žák vyjmenuje alespoň tři krasové jevy
  • žák uvede způsob využívání místní krajiny ve středověku
  • žák uvede jeden proces, který měl vliv na utváření místní krasové krajiny a vlastními slovy ho popíše
  • žák popíše cestu a význam vody v krasové krajině
  • žák uvede popis jednoho z biotopů a vlastními slovy popíše vliv člověka na toto místo


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova
  • ZŠ: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí, Ekosystémy
  • SŠ: Člověk a životní prostředí, Problematika vztahů organismů a prostředí, životní prostředí regionu a České republiky


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda, Člověk a společnost, SŠ: Člověk a příroda, Člověk a společnost; vzdělávací obory: ZŠ: přírodopis, zeměpis, dějepis, chemie, SŠ: biologie, geografie, dějepis, chemie

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení