Dotekem k poznání


Kolik zubů má had? Mění chameleon barvy? Jak rychle běhá šváb? Pojďme společně překonávat předsudky a vyvracet mýty o živočišné říši! Během programu se pomocí kontaktní výuky seznámíme s více či méně exotickými živočichy chovanými v našich teráriích.


Rozšířená anotace


Jak název napovídá, nejdůležitější prvek programu je kontakt s živočichy. Fotky zase naznačují, že to budou živočichové nechlupatí či vícenozí, čili ti, kteří často budí “no fuj” reakce. Důležitá součást programu je zážitek, překonání sama sebe, překvapení a práce s předsudky. Nakousneme také problematiku chovu zvířat v zajetí a prodiskutujeme, jaká zvířata je vhodné chovat a co všechno musíme udělat pro jejich pohodu. Při programu se setkáme s gekončíkem nočním, chameleonem jemenským, želvou bahenní, korálovkou kalifornskou, tropickým švábem (změna osazenstva vyhrazena). Vyzkoušíme si, jestli jsou pravdivé některé zažité představy o zvířatech. Dozvíme se, jaké jsou odhady počtu druhů živočichů na Zemi, a porovnáme druhové bohatství jednotlivých skupin živočichů. Budeme si demonstrovat adaptace živočichů na podmínky prostředí a jejich strategie přežívání (stálá a nestálá tělesná teplota, mimikry, hermafroditismus...). Nakonec se staneme objeviteli nových živočišných druhů a zkusíme si popsat vlastní, vědě neznámý druh.


Základní údaje o programu


Délka programu
4.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–9. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta, vnitřní výukový program

Požadavky na účastníky
přezůvky, psací potřeby, svačina, pitný režim zajištěn, možnost objednání oběda


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci překonávají své předsudky o živočiších a budují si k nim kladný vztah. Žáci se učí, jak přistupovat k živočichům s respektem, jak o ně pečovat a jak se k nim chovat.

Výstupy
Žák/dítě:
  • na základě pozorování objasní přizpůsobení živočichů danému prostředí
  • popíše, proč a jak chameleon mění barvu
  • uvede životní nároky živočichů s nestálou teplotou těla
  • uplatňuje zásady bezpečné manipulace s živočichy
  • sestaví charakteristiku vlastního živočišného druhu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova
  • ZŠ: Ekosystémy, Základní podmínky života


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a Příroda, vzdělávací obory: Přírodopis

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální