KDO JE ZA VODOU?


V jedné řezané růži zakoupené v květinářství bereme stovky litrů vody z Keni. V jednom kilogramu hovězího masa se mohou skrývat až tisíce litrů vody.Je voda jen nedostatkové zboží nebo lidské právo? Kdo má vody dostatek a kdo musí vystačit s málem? Co znamená pojem virtuální voda? Autorem programu je NaZemi.


Rozšířená anotace


V jednom tričku bereme tisíce litrů vody z Uzbekistánu, v jedné růži stovky litrů z Keni. Je voda jen nedostatkové zboží, nebo lidské právo? Žáci se seznamují s rozložením vody na Zemi, odhadují vlastní spotřebu vody, toto množství porovnávají s ostatními a počítají průměrnou denní spotřebu vody. Uvědomují si, na které činnosti potřebujeme vodu a uvědomují si jejich relativní důležitost – hospodaří s přiděleným množstvím vody, vciťují se do životní situace lidí, kteří trpí nedostatkem vody. Zhlédnutím videoukázky o problémech s vodou se seznamují s realitou v rozvojových zemích a diskutují o možných důsledcích nedostatku pitné vody. V další části programu se seznamují s konkrétními případovými studiemi týkajících se nedostatku pitné vody na různých místech světa (např. v souvislosti s pěstováním bavlny, růží, sóji, těžbou ropy a nerostných surovin), které převádí do obrazové podoby. Dále pak následuje práce s plakáty (vyhledávání informací, vyplňování pracovního listu) a diskuse. Na závěr žáci hledají souvislosti mezi svým životem a potřebami a nedostatkem vody v některých částech světa a vymýšlí možná řešení této problematiky. Žáci se během programu také seznámí s pojmem virtuální voda a pochopí rozdíl mezi fyzickým a ekonomickým nedostatkem vody.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina (pitný režim je zajištěn)


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci se seznámí s nerovnoměrným rozložením vody na zemi – jeho příčinami a důsledky a vnímají vodu jako sdílený zdroj, a tím pádem také sdílenou odpovědnost a k nalezení souvislostí mezi naším chováním a problémy s vodou jinde ve světě.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vysvětlí příčiny a důsledky nedostatku nezávadné pitné vody v různých částech světa
  • odvodí na základě svých dosavadních znalostí, které státy či části světa trpí problémem nedostatku vody
  • porovná mapu fyzického a ekonomického nedostatku vody a vyvodí ze srovnání závěry
  • nalezne souvislosti mezi naším chováním a problémy s vodou jinde a diskutují o nich
  • spočítá ve skupině svoji průměrnou spotřebu vody
  • vytvoří ve skupině informační plakát


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova / Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda / Zeměpis, Přírodopis Člověk a společnost / Dějepis

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní