LES A KLIMA


Jakou cenu má les? V průběhu programu žáci komplexně nahlížejí na funkce lesa, seznamují se s uhlíkovým cyklem a porovnávají ekonomická a environmentální hlediska ochrany přírody. Zahrají si simulační hru Zábavní centrum, nebo les?


Rozšířená anotace


Program je složen z didaktických her (úvodní evokace, hry na koloběh uhlíku a hospodaření v lese) a simulační rolové hry, v níž žáci argumentují na základě zadání a získaných znalostí a diskutují nad hodnotou lesa. Program tvoří celek postupně rozvíjející téma ekosystémových služeb a funkcí lesa, proto není vhodný k realizaci v kratší délce než 3,5 hodiny.
Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k environmentálně ukotvenému náhledu na nakládání s lesními ekosystémy.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vyjmenuje a vysvětlí základní ekosystémové služby a funkce lesa,
  • popíše uhlíkový cyklus a vysvětlí procesy, z nichž se skládá,
  • porovná komerční cenu lesa a vyčíslení regulačních ekosystémových služeb lesního ekosystému,
  • argumentuje ve prospěch šetrného nakládání s lesními ekosystémy.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní