V ZIMNÍM KOŽICHU


Program je zaměřen na poznávání zimní přírody. Žáci si vytvářejí vlastní zimní příběh, učí se stopovat a odlijí si stopu ze sádry. Součástí programu je návštěva výukového prvku představujícího noční les.


Rozšířená anotace


Žáci během programu objevují, co dělají různá zvířata během zimy, a učí se číst jejich příběhy prostřednictvím stopování přímo v terénu. Zahrají si tematické hry, v interiéru Jezírka určují druhy lesních živočichů na modelech stromů a zabývají se způsobem jejich života, vyrobí si sádrové odlitky stop a výtvarně zpracují netradiční zimní příběh. Při návštěvě „nočního lesa“ uvidí zvířata s noční aktivitou pod rouškou tmy.
Výuka probíhá z části v terénu, a to za každého počasí.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
2.–5. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a nepromokavá turistická obuv (obojí dostatečně teplé), pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k uvědomění si závislosti organismů na měnících se podmínkách prostředí v závislosti na ročním období, pochopení adaptačních strategií a ovlivnění těchto dějů člověkem.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše děje probíhající v přírodě v zimě a zdůvodní jejich časovou výlučnost,
  • vysvětlí pojem pravý a nepravý zimní spánek a příčiny zimního spánku u živočichů,
  • rozliší a určí živočichy aktivní v zimě a druhy spící zimním spánkem,
  • určí stopy vybraných živočichů aktivních v zimě.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní