OD MARTINA DO TŘÍ KRÁLŮ


Soubory ke stažení: PDF


Pojďme se společně připravit na Vánoce! Pobyt je připraven pro zimní období, kdy větší část programu probíhá v teple Jezírka. Během pobytu si žáci vyzkoušejí práci se dřevem a ovčí vlnou, uvaří tradiční pokrm a upečou vánočku. Program je motivován setkáním s mudrcem z dávné doby a jeho příběhem, který prožil. Společně s ním pak žáci putují za kometou. V programu jsou zařazeny pohybové hry v přírodě, večerní stezka lesem a činnosti podporující spolupráci. Program seznamuje žáky s původem některých potravin a oblečení. Žáci si vytváří kladný vztah k domácím zvířatům, během týdne mají možnost se starat o dvě ovce, které Jezírku pro předvánoční čas zapůjčuje Lamacentrum Hády.


Rozšířená anotace


Program je přizpůsoben věku žáků, probíhá částečně venku a částečně v budově Jezírka. Každý den se žáci mohou starat o dvě ovečky zapůjčené z Lamacentra Hády. Po přivítání, úvodní motivaci a setkání s Mudrcem si žáci vyrobí lucernu. Večer se s nimi vydají do lesa, kde najdou kometu, kterou si přinesou s sebou. Druhý den si vyzkouší česání ovčí vlny a techniku mokrého filcování. Upečou si vánočku a formou didaktické hry se seznamují s hospodářskými zvířaty a jejich užitkem pro člověka. Třetí den dopoledne připravují tradiční pokrm na ohni a řežou dřevo. Odpoledne si lupénkovou pilkou vyřežou vánoční ozdobu a večer je čeká stezka v lese. Třetí den je věnován společné dopolední tvořivé aktivitě.


Základní údaje o programu


Délka programu
24–27 vyučovacích hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
1.–4. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program zejména vede žáky k osvojování environmentálně příznivějších způsobů života – k vlastní přípravě pokrmů a vlastnoruční výrobě předmětů.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vyjmenuje hospodářská zvířata a popíše jejich užitek pro člověka,
  • bezpečně zachází s pilou,
  • popíše postup při zpracování ovčí vlny,
  • popíše postup při pečení vánočky a vlastnoručně si vánočku připraví,
  • lupénkovou pilkou si vlastnoručně vyřeže ozdobu.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní