ČLOVĚK vs. DIVOČINA


Soubory ke stažení: PDF


Žáci budou pomocí různých přírodovědných pomůcek a metod přímo v terénu porovnávat biodiverzitu kulturní a přírodě bližší krajiny a rozhodovat o jejím využití. Budou rozvíjet týmové role a spolupráci v malých skupinách.


Rozšířená anotace


V tomto opravdu terénním pobytovém týdnu žáci zažijí dobrodružství v „divočině“, kde stráví noc. Dozví se informace o velkých savcích naší přírody. Seznámí se s geografickými a biologickými pomůckami a metodami mapování krajiny a biodiverzity. Provedou například fytocenologický snímek a bioindikaci vodního prostředí, zjistí druhové bohatství bezobratlých nebo zmapují využití ploch. Přímo v terénu porovnají biodiverzitu kulturní a přírodě bližší krajiny, v simulační hře pak rozhodnou o jejím dalším využití. Žáci v malých skupinkách rozvíjí své týmové role a schopnost spolupráce. Práci na výzkumech si sami plánují, rozdělují a řídí. Součástí třídenního programu je cykloexkurze, v pětidenní verzi je cyklovarianta exkurze volitelná.


Základní údaje o programu


Délka programu
31–34 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta, Krásensko

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák vnímá a hodnotí krajinu jako prostor, v němž se prolíná příroda s lidskou činností.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vytvoří mapu land use vybraného území
  • formuluje výhody a nevýhody zřízení chráněného území pro přírodu, obyvatele a turisty
  • zhodnotí biodiverzitu kulturní a přírodě blízké krajiny


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda; Chemie (směsi), Přírodopis (biologie rostlin, biologie živočichů, základy ekologie, praktické poznávání přírody), Zeměpis (životní prostředí, terénní geografická výuka, praxe a aplikace) SŠ: Člověk a příroda; Chemie (anorganická chemie), Biologie (biologie rostlin, biologie živočichů, ekologie), Geografie (životní prostředí, geografické informace a terénní vyučování), Geologie (voda)

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní