ČLOVĚK vs. DIVOČINA


Soubory ke stažení: PDF


Žáci budou pomocí různých přírodovědných pomůcek a metod přímo v terénu porovnávat biodiverzitu kulturní a přírodě bližší krajiny a rozhodovat o jejím dalším využití. Budou rozvíjet týmové role a spolupráci v malých skupinách.


Rozšířená anotace


V tomto opravdu terénním pobytovém týdnu žáci zažijí dobrodružství v „divočině“, kde stráví noc. Seznámí se se zvířaty na Rychtě, dozví se informace o velkých savcích naší přírody. Seznámí se s geografickými a biologickými pomůckami a metodami mapování krajiny a biodiverzity. Pracovat budou ve skupinách, ve kterých nejen splní zadané úkoly, ale svou práci si i naplánují, rozdělují a budou řídit. Provedou například fytocenologický snímek a bioindikaci vodního prostředí, zjistí druhové bohatství bezobratlých, zmapují využití ploch, využijí GPS, vysílačky a další přístroje. Na základě vlastního výzkumu porovnají biodiverzitu kulturní a přírodě blízké krajiny. Poté formou simulační hry rozhodnou jaké bude další využití krajiny.
Program je koncipován biologicko-geograficky, podporuje rozvíjení týmových rolí a spolupráci v malých skupinách.


Základní údaje o programu


Délka programu
36–49 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–35

Místo začátku a konce programu – popis místa
Krásensko, budova pracoviště Rychta

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák vnímá a hodnotí krajinu jako prostor, v němž se prolíná příroda s lidskou činností.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vytvoří mapu land use vybraného území
  • formuluje výhody a nevýhody zřízení chráněného území pro přírodu, obyvatele a turisty
  • zhodnotí biodiverzitu kulturní a přírodě blízké krajiny


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda / Biologie Člověk a příroda / Geografie Člověk a příroda / Přírodopis Člověk a příroda / Zeměpis

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní