Probádejte svět


Kdy jste naposledy nad něčím bádali? V rámci programu Probádejte svět se žáci promění ve výzkumníky / mladé vědce, kteří si stanoví (výzkumnou) otázku, zkusí předpovědět její výsledek a následně s odbornými pomůckami aktivně zjišťují odpovědi. Výsledky svého výzkumu na závěr prezentují ostatním. Žáci si nejprve vyzkouší roli vědců při botanickém průzkumu louky, při kutání otestují odolnost brněnských kamenů a prozkoumají, kdo žije v našem jezírku. Posléze věnují celý den svému bádání a na konci zúročí nabyté znalosti v únikové hře. V programu nechybí pohybové hry v lese a drobné aktivity podporující spolupráci v kolektivu.


Rozšířená anotace


Proč byste měli pro své žáky zvolit právě tento program? Žáci při něm upotřebí více různých školních předmětů. Sami i v kolektivu si vyzkouší několik aktivit, které podpoří jejich rozvoj ve výuce. Prakticky si vyzkouší bádání s pomůckami jako je průměrka, geologické kladívko nebo rybářská síťka. V druhé polovině pobytu samostatně vypracují postup svého vlastního výzkumu, sesbírají potřebná data a nakonec prezentují výsledky ostatním. Program vede žáky k rozvoji zkušeností v oblasti badatelství, které uplatní později v životě, až budou sepisovat protokol na biologii, tvořit svou diplomovou práci na vysoké škole či povedou vlastní výzkum.


Základní údaje o programu


Délka programu
26–28 vyučovacích hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–32

Místo začátku a konce programu – popis místa
Jezírko

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci si prakticky ověří různé funkce ekosystémů: lesa, louky a jezírka. Vytvoří si kladný vztah k rostlinám, živočichům i neživé přírodě. Správně pojmenují ekologické vazby v daném ekosystému a vliv člověka na ně.

Výstupy
Žák/dítě:
 • vypracuje vlastní badatelský projekt.
 • popíše a vysvětlí nejdůležitější ekosystémové funkce lesa, louky a jezírka.
 • určí jednotlivá lesní patra a některé druhy rostlin a živočichů.
 • určí vybrané druhy hornin a vysvětlí jejich vznik.
 • prokáže význam hornin pro člověka.
 • samostatně vyhledá informace v určovacích klíčích a atlasech.
 • se naučí pracovat s odbornými pomůckami jako je průměrka, geologické kladívko či rybářská síťka. • ¬ na základě zjištěných informací vytvoří výstup v podobě posterů s histogramy¬. • ¬ ¬samostatně zhodnotí svou vlastní práci i práci ostatních¬.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova/Ekosystémy


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda/Přírodopis, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské