Hmyzí detektivové


Žáci se na pobytu ocitnou v Detektivní kanceláři detektiva Antonína. Ten právě řeší případ mravence, který kdysi dal závazný slib spolužákům z hmyzí školy a pořád se mu jej nedaří splnit. Každý z nich se zavázal najít to nejlepší místo na světě, kde by mohli společně žít v těch pro všechny nejpříznivějších podmínkách. Žáci během pobytu zkoumají potřebné životní podmínky pro jednotlivé druhy hmyzu i jak krajinu ovlivňuje změna klimatu a zásahy člověka do přírody. V rámci celotýdenního projektu takovou krajinu zkoušejí modelovat a závěrem vyhodnotí, jestli se v jejich okolí taková krajina nachází, případně co jí chybí a jak jí lidé mohou pomoci. Program vznikl v rámci projektu Budka: budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního vzdělávání na Lipce, který je spolufinancován EU.


Rozšířená anotace


Pobytový program je zaměřen na rozšíření povědomí žáků o různých druzích hmyzu, jejích užitku pro člověka a způsobech chování člověka, které jim může škodit. Žáci hledají příčiny těchto jevů a prostředí, které by bylo ideálním životním prostředím pro uvedené druhy hmyzu. Zkoumají šetrné způsoby chování k přírodě, následky nešetrného hospodaření a obdělávání půdy. Blíže se seznámí s mravenci, jejich uspořádání a rolemi v mraveništi a významem pro člověka a pro přírodu obecně.

Během týdne žáci zkoumají, co ke svému životu potřebují jednotlivé druhy hmyzu, řeší, jak by mělo vypadat místo, kde by mohly všechny druhy společně žít a závěrem vyhodnotí, jestli se v jejich okolí taková krajina nachází, případně co jí chybí a z jaké příčiny

Cílem je pobytem v přírodě za každého počasí vnímat přírodu všemi smysly, rozvíjet jemnou i hrubou motoriku prací s přírodními materiály.

Žáci si přirozenými praktickými převážně venkovními aktivitami vytvářejí a rozvíjí senzitivitu a vztah k přírodě. Poznávají základní zákonitosti a principy, na nichž je fungování přírody závislé a vyvozují, jaké následky narušení křehkého ekosystému může mít pro hmyz.

Program je celoroční, jeho těžištěm jsou aktivity probíhající v přírodě – simulační a rolové hry, pozorování, odlov a zkoumání živočichů, prožitkové, pohybové a herní aktivity v lese i v areálu základny.


Základní údaje o programu


Délka programu
19,5–21 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
35–55

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pro školní rok 2022/2023 máme smluvně zajištěna ubytovací zařízení Lesní penzion Podmitrov, penzion U Výletů v Moravci, Rekreační středisko Záseka a Rekreační středisko Zubří. Místo realizace programu závisí na vybraném termínu pobytu.

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Během programu žáci zkoumají potřebné životní podmínky pro jednotlivé druhy hmyzu, stav krajiny a negativa, která způsobují změna klimatu a zásahy člověka do přírody.

Výstupy
Žák/dítě:
 • vyjmenuje alespoň 4 druhy hmyzu
 • vyvodí, jaké podmínky k životu potřebují jednotlivé hmyzí druhy a aplikuje je ve finálním projektu
 • popíše důsledky zásahu člověka do životního prostředí hmyzu
 • vysvětlí, proč je hmyz důležitý
 • vyrobí zástupce hmyzu z přírodních materiálů
 • vytvoří závěrečný projekt ideálního společného prostředí pro dané druhy hmyzu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • Žák na základě vlastního úsudku posoudí vliv člověka na prostředí potřebné pro život hmyzu, posoudí některá negativa, která způsobuje změna klimatu a zásahy člověka do přírody.
 • Žák zjistí negativa ovlivňování krajiny člověkem – snižování pestrosti biotopů, mizení druhů živočichů, nešetrné hospodaření v krajině.
 • Žák prakticky využije přírodní materiály ve vyrábění.


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní