JEDEME V TOM SPOLU – Novinka


Soubory ke stažení: PDF


Třídenní pobyt v žácích probouzí vnímavost a zájem o přírodu. Žáci hodnotí stav životního prostředí a přírody kolem nás a ověří své znalosti o přírodě. Zjišťují, jak mohou ve svém okolí přírodu využívat a jak ji mohou chránit. Vhodný je jako podzimní stmelovací program pro nově vytvořené skupiny žáků.


Rozšířená anotace


Třídenní pobyt v žácích probouzí vnímavost a zájem o přírodu. Z žáků se stávají výzkumníci, kteří hodnotí stav životního prostředí a přírody kolem nás. Na úvod si ověří své znalosti o přírodě a dopadu lidské činnosti na prostředí. Vžijí se do organismů a vyzkouší si, jak je těžké obstát v potravní konkurenci. Seznámí se se zvířaty chovanými na Rychtě. Na celodenním výletu určují rostliny, poznají unikátní přírodu Moravského krasu včetně návštěv jeskyní. Během výletu na ně také čeká několik aktivit na spolupráci. Poslední den pobytu zjišťují, jak mohou ve svém okolí přírodu využívat a jak ji mohou chránit. Program vyučujeme ve vegetační sezóně. Během pobytu je nutné spolupracovat v různých skupinkách, proto je vhodný jako podzimní stmelovací program pro nově vytvořené skupiny žáků.


Základní údaje o programu


Délka programu
16–17 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
5.–7. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta, Krásensko

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci si pobytem a činnostmi v přírodě k ní budují a rozvíjí vztah a senzitivitu a na základě získaných znalostí hodnotí využívání přírody člověkem.

Výstupy
Žák/dítě:
 • si uvědomuje postoje a chování k přírodě a životnímu prostředí, stejně jako spolužáků a pedagogů
 • vyhodnotí dopad vybraných činností na životní prostředí
 • odvodí vztahy mezi vybranými organismy
 • interpretuje interakci lidské činnosti a životního prostředí
 • uvede příklady konfliktních míst lidské činnosti a životního prostředí v okolí svého bydliště či školy


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmetální výchova


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis) Člověk a zdraví (Tělesná výchova) Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské