Země volá Mayday


Žáci jsou pozváni do týmu záchranářů, které čeká několik misí k záchraně planety. Prožitkové aktivity se střídají s přírodovědnými vzdělávacími bloky. S vysílačkami se vydávají na terénní misi a například odhalují souvislost usychajících smrkových lesů a člověkem způsobené globální klimatické změny. Pobyt je propojen týmovými aktivitami pro stmelení třídního kolektivu. V rámci programu se žáci aktivně zapojí do pomoci místní krajině, a to například výsadbou vhodně zvolených sazenic stromů či vyčištěním lesa nebo potoka od odpadků. Na závěr se žáci seznámí s pojmem uhlíková stopa a snaží se i pro sebe vyvodit závazek, který povede ke snížení vlastní uhlíkové stopy a k šetrnějšímu přístupu k planetě Zemi. Program lze s úspěchem využít jako ADAPTAČNÍ KURZ pro nové třídní kolektivy – první ročník šestiletých či osmiletých gymnázií i čtyřleté SŠ.


Rozšířená anotace


Žáci si při pobytu v přírodě prakticky ověří a prohloubí své znalosti v oblasti biologie, zejména v botanice a zoologii, a také v oblasti zeměpisu a ekologie. Postupnými kroky se žáci seznámí také s problematikou změny klimatu a jejími dopady na život v České republice i jinde ve světě. Žáci spolupracují v malých skupinách, které se během programu obměňují, a je tak větší šance více se v rámci kolektivu poznat. Během pravidelných reflexí jsou žáci vedeni k prezentaci vlastních názorů i hodnocení postupů při řešení zadaného úkolu ve skupině.

Žáci si během během pobytu vyzkouší tři typy aktivit. Jednu část tvoří stmelovací, týmové a zážitkové aktivity, které jsou převážně realizovány ve venkovním prostředí. Další část tvoří odborné vzdělávací bloky. Jejich cílem je žáky poučit o základních aspektech změny klimatu, a předat jim tak potřebnou sumu znalostí. Poslední skupina aktivit je relaxační, jedná se např. o jejich vlastní večerní program.

Záměrem programu je, aby žáci strávili co nejvíce času v přímém kontaktu s přírodou, proto je zařazen také půldenní výlet dál od základny. Kurz je doplněn o týmové aktivity pro stmelení kolektivu žáků.


Základní údaje o programu


Délka programu
19,5–21 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
35–55

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pro školní rok 2022/2023 máme smluvně zajištěna ubytovací zařízení Lesní penzion Podmitrov, penzion U Výletů v Moravci, Rekreační středisko Záseka a Rekreační středisko Zubří. Místo realizace závisí na zvoleném termínu pobytu.

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program pomáhá žákům porozumět základním systémům života a vytvořit si osobní vztah k Zemi a životu na ní. Uvědomují si vzájemnou propojenost systému života a také to, že vše, co činíme, má vliv na ostatní části tohoto systému.

Výstupy
Žák/dítě:
 • žák vyhodnotí projevy zvyšování teploty v krajině jako problém, který se týká nás všech samostatně bádá a zkoumá v přírodě
 • vyvodí na základě předkládaných informací obecně platné závěry
 • zhodnotí a reflektuje svoji práci i její výsledky
 • pracuje bezpečně a technicky správně s badatelskými pomůckami
 • popíše některé postupy, jak snížit svou uhlíkovou stopu
 • prezentuje výstupy své práce


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • rozvíjí porozumění souvislostí v biosféře, vztahů člověka a prostředí a důsledků lidských činností na prostředí,
 • vede k uvědomění si podmínek života a možností jejich ohrožení,
 • přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahů k prostředí v různých oblastech světa,
 • vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti.


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní