REPORTÉŘI PŘÍRODY


Žáci se stávají režiséry, moderátory i kameramany reportáží, které v průběhu týdne reálně natáčejí. V mediálních dílnách se učí pracovat s kamerou a stativem, strukturovat scénář a klást otázky. Trénují své prezentační dovednosti a pracují v týmech. Námět na reportáž si žáci volí z nabízených diváckých podnětů. Tématy jsou různé konkrétní příklady a případy, jak lidé ovlivňují přírodu a krajinu a jaké to má důsledky. V rámci svého tématu pak žáci provádí výzkum v blízkém i širším okolí základny – hledají, pozorují, zkoumají, měří a zaznamenávají důkazy a především o tom všem natáčí svou reportáž. Hotovou reportáž představí před odjezdem na slavnostním promítání ostatním skupinám.


Rozšířená anotace


Žáci jsou na pobytu přizváni k řešení stížností či diváckých podnětů ve studiu televize Lipka. Plní zadané úkoly, měřením v terénu získávají informace, ty badatelským způsobem zpracují a na konci týdne prezentují, zad byly stížnosti oprávněné nebo zda se diváci mýlili.

Cílem žáků je vytvořit televizní reportáž z oblasti, ve které zmapovali správnými technikami stav životního prostředí. Nejprve absolvují „mediální dílny“, kde se učí ovládat videokameru a strukturovat reportáž (výslovnost, příprava otázek, příprava scénáře reportáže). Žáci jsou rozděleni do skupin, ve kterých v terénu zkoumají jednotlivé biotopy nebo významné oblasti vlivu člověka na životního prostředí. Výslednou videoreportáž před odjezdem představí ostatním.

Žáci si praktickým bádáním vytvářejí a rozvíjejí senzitivitu a vztah k přírodě. Cílem je pobytem v přírodě za každého počasí vnímat přírodu všemi smysly, rozvíjet schopnost ověřovat a zpracovat získané informace a obhájit svůj postoj.

Program je celoroční, jeho těžištěm jsou aktivity probíhající v přírodě – simulační a rolové hry, pozorování a zkoumání v krajině, pohybové a herní aktivity v areálu základny i jejím okolí.


Základní údaje o programu


Délka programu
19,5–21 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
5.–7. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
35–55

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pro školní rok 2022/2023 máme smluvně zajištěna ubytovací zařízení Lesní penzion Podmitrov, penzion U Výletů v Moravci, Rekreační středisko Záseka a Rekreační středisko Zubří. Místo realizace závisí na zvoleném termínu pobytu.

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák vyjadřuje vlastní názor na stav životního prostředí. Rozumí provázanosti organismů a prostředí a zná důsledky jeho narušení. Uvědomuje si tak svou závislost na přírodě a přemýšlí o dopadu lidských aktivit na kvalitu životního prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
 • vytvoří mentální mapu svých silných a slabých stránek
 • ve skupině vytvoří obrazový scénář reportáže na zadané téma
 • bezpečně pracuje s natáčecí technikou a počítačem
 • vysvětlí klady a zápory ovlivňování přírodního prostředí člověkem
 • pracuje bezpečně a technicky správně s badatelskými pomůckami
 • zpracuje získané podklady do reportáže o tématu
 • prezentuje výstupy badatelského zkoumání


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí,
 • vede k uvědomění si podmínek života a možností jejich ohrožení,
 • vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí,
 • vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti.


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (1. stupeň), Člověk a příroda (2. stupeň), Člověk a společnost (2. stupeň), Informační a komunikační technologie (1.–2. stupeň)

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní