VODA – PRAMEN ŽIVOTA


Soubory ke stažení: PDF


Kdo je to blešivec, splešťule či pošvatka? Žáci získají přehled o měnícím se vodním prostředí a prozkoumají působení člověka na vodu v krajině. Vydají se po stopách potůčku, sami si vyloví a určí živočichy vázané na stojaté i tekoucí vody. Stanou se autory vlastního komiksového příběhu vodního živočicha. Na modelu vodního toku určují záplavová území, rozlišují mezi přirozeným a regulovaným vodním tokem, zabývají se základními otázkami prevence vzniku povodní. Zamýšlejí se také nad možnostmi výroby energie pomocí vody, prakticky si některé možnosti vyzkoušejí.


Rozšířená anotace


Program je přizpůsoben věku žáků, probíhá částečně venku a částečně v budově Jezírka. Tematická část klade důraz na terénní průzkum, při němž žáci rovnávají dva různé vodní ekosystémy z hlediska podmínek pro organizmy a jejich druhového zastoupení. Žáci si zahrají tematické hry a vyzkoušejí sílu vody na modelech říčních koryt. Přemýšlejí nad pohybem vody v krajině, vodními zdroji a dopadem regulace toků na vodní režim krajiny. Program doplňují nejrůznější výtvarné aktivity motivované vodou jako živlem i vodními obyvateli, a terénní práci s fotoaparáty.
Rozvoj práce ve skupině je podpořen stmelovacími a týmovými hrami, žáci se učí poskytovat a přijímat zpětnou vazbu a používat nekonfliktní způsoby komunikace.


Základní údaje o programu


Délka programu
24–27 vyučovacích hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
3.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je z velké části terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program zejména vede žáky k pochopení křehkosti vodních ekosystémů a závislosti lidské společnosti na vyváženém vodním režimu krajiny.

Výstupy
Žák/dítě:
 • rozliší přirozené a regulované koryto vodního toku.
 • popíše vliv různých ekosystémů na vodní zdroje.
 • vyvodí důsledky technických úprav vodních toků na vodní režim krajiny.
 • argumentuje ve prospěch ochrany vodních zdrojů.
 • navrhne možnosti protipovodňové ochrany.
 • citlivě manipuluje s odchycenými živočichy.
 • určí odchycené živočichy dle určovacího klíče, odhadne kvalitu vody z přírodního zdroje dle vybraných bioindikátorů.
 • popíše trofické vztahy ve vodním ekosystému.
 • orientuje se v terénu podle značení.
 • samostatně pracuje s digitálním fotoaparátem.
 • ve skupině aplikuje znalosti vodního ekosystému při tvorbě příběhu vybraného druhu vodního živočicha.
 • uvede příklady využití energie vody člověkem.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní