DĚDEČKŮV DVOREČEK

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Program přináší setkání s kontaktními zvířaty chovanými na Rozmarýnku. Hravé aktivity žákům přiblíží různá hospodářská zvířata, proč je chováme a jakou péči potřebují.


Rozšířená anotace


V průběhu programu žák prostřednictvím přímého kontaktu blíže pozná slepice a králíky chované na Rozmarýnku, prožije život králíka od narození po dospělost, seznámí s jednotlivými členy slepičí rodiny, zjistí, jak vypadá vajíčko uvnitř a kdo může být pro slepice nebezpečný. V části programu pracují žáci samostatně v centrech aktivit, která si sami zvolí. Žáci si do třídy odnesou obrázek statku s obrázky zvířat na dolepení.


Základní údaje o programu


Čas programu
2.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
12–24

Místo začátku a konce programu – popis místa
zahrada Rozmarýnku

Požadavky na účastníky
pití, svačina, přezůvky a pláštěnka (v případě deštivého počasí), riziko výskytu alergenů (srst, peří).


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program buduje kladný vztah a ohleduplnou péči ke zvířatům prostřednictvím přímého kontaktu.

Výstupy
Žák/dítě:
  • Cíle programu a očekávané výstupy: veškeré aktivity vychází ze stanovených cílů, očekávané výstupy jsou konkrétní a ověřitelné - většina se ověřuje na konci programu v rámci aktivity Statek. 1. Seznámit děti se zvířaty chovanými na Rozmarýnku (králíci, slepice, kachny). Očekávané výstupy: - dítě rozezná slepici od kohouta a jejich mláďata - dítě si je vědomo rozdílných druhů slepic - dítě hmatem rozezná peří, vlnu a srst králíků - dítě dokáže popsat rozdíly mezi slepicí a kachnou - dítě dokáže popsat život králíka od narození. 2. Budovat kladný vztah a ohleduplnou péči ke zvířatům prostřednictvím přímého kontaktu. Očekávané výstupy: - dítě dokáže říci, co může dát králíkovi, slepicím na žraní - dítě se umí správně chovat v přítomnosti živého zvířete, pozná, kdy se zvíře bojí a jaké má potřeby (chová se tiše, dělá pomalé pohyby, je ke zvířeti jemný apod.). 3. Rozvíjet poznání dětí o hospodářských zvířatech a jejich užitku pro lidi Očekávané výstupy: - dítě rozpozná žloutek od bílku, pojmenuje skořápku - dítě ví, kde se na statku nejčastěji chovají hospodářská zvířata - dítě dokáže vyjmenovat alespoň 5 produktů hospodářských zvířat, které člověk využívá. Další cíle programu: - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) - rozvoj schopnosti záměrně řídit svoje chování - rozvoj kooperativních dovedností - vytváření elementárního povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem a s živou přírodou - rozvoj prostorové představivosti


Zařazení dle RVP


Vzdělávací oblast
Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a svět Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
  • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**