ZVÍŘATA V ZIMĚ

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Co dělají zvířata naší přírody, když přijde zima? Žáci poznají některé jejich strategie k přežití, zdroje potravy, stopy a jiná pobytová znamení. Zahrají si na havrany, netopýry, zajíce i slunéčka a vyrobí si odlitek liščí stopy.


Rozšířená anotace


Účastníci environmentálního výukového programu se spolu s dětmi z příběhu (Vločkou a Pírkem) vydávají do zimní přírody ověřit informace z pohádkové knihy. Objevují pobytová znamení i spící živočichy. Pomocí her a dalších aktivit poznávají v ekologických souvislostech (např. nedostatek potravy v zimním období) různé strategie živočichů k přežití zimy. Program ukazuje, s důrazem na ohleduplné chování, možnost aktivně ve volném čase poznávat přírodu. Žáci si domů odnesou odlitek stopy lišky, učitelé pak pracovní list a nápadník, které mohou použít při opakování či navázání na VP ve výuce. Struktura programu vychází z třífázového modelu učení EUR a využívá principů kritického myšlení.
Žáci poznávají stopy zvířat, pátrají po potravě zajíců v zimní zahradě, v roli havranů hledají a sbírají potravu "pod sněhem", "přezimují" jako slunéčka. Seznámí se se zásadami pozorování přírody, "stopují" lišku a odlijí si ze sádry její stopu. Formou simulační hry poznají, jak loví netopýr, z pantomimického divadla usuzují na jeho přizpůsobení přečkání nepříznivého období a změny životních projevů v tomto období. V závěru programu žáci uvedou na pravou míru mylné informace z úvodní pohádky a vyjádří svůj postoj k procházkám do zimní přírody.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–3. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru, za příznivého počasí i v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Motivuje žáky k zájmu a inspiruje k výletům a pozorováním.

Výstupy
Žák/dítě:
 • vhodně obleče a vybaví loutky dětí na výlet do přírody
 • pozná stopy některých živočichů
 • uvede některé ze zásad správného stopování a pozorování živočichů ve volné přírodě
 • vyjmenuje alespoň jeden druh potravy u každého z probraných živočichů (havran, liška, netopýr, krtek, zajíc, slunéčko)
 • vysvětlí, podle čeho pozná, že určitý živočich se v zimě pohyboval přírodou
 • popíše přípravy netopýra na zimní spánek a změny jeho životních projevů
 • vytvoří sádrový odlitek stopy lišky


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (Přesah do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce)

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**