VODNÍK JEZERNÍČEK VYPRAVUJE

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Vodník Jezerníček představí dětem svoje kamarády z jezírka. Děti pozorují drobné vodní živočichy, poznávají jejich život, zjišťují, jak se vyvíjejí a čím se živí. Ochutnají různé druhy vod a odnesou si vlastní výrobek.


Rozšířená anotace


Žáci se setkají s pohádkovou bytostí Vodníkem Jezerníčkem, ten jim představí svoje kamarády z jezírka. Žáci se dozvědí, jaké rostliny rostou okolo jezírka, naloví si, pozorují a určují vodní živočichy a dozví se o nich, čím se živí. Při didaktické hře zjistí, jak se vyvíjejí. Formou pohybových her si upevňují nabyté znalosti. Dramatickou formou ztvární život kolem rybníka. Při výtvarné aktivitě si sami vyrobí jednoho živočicha. Pro žáky je rovněž připravena vodní hostina – ochutnávka různých druhů minerálních vod. Na základě smyslové aktivity přemýšlejí nad tím, kde a jak se může šetřit vodou.


Základní údaje o programu


Čas programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
15–50

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí přibalte gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k uvědomění si křehkosti vodního prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vysvětlí význam vody pro život,
  • rozliší několik druhů minerálních vod podle chuti,
  • zdůvodní, jak a proč šetřit pitnou vodou,
  • určí a popíše některé druhy vodních živočichů a rostlin,
  • vyjmenuje potravu některých druhů vodních živočichů.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova / Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**