SPOLEČENSTVO PRŮSVITNÝCH KŘÍDEL

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Vypravte se s námi do světa včel a mravenců! Proniknete do tajemství jejich dokonalé organizace a dělby práce, ochutnáte včelí produkty a prolezete si model mraveniště. V sezóně vás čeká pozorování života včel v proskleném úle.


Rozšířená anotace


Žáci se formou didaktických her, vlastního pozorování a skupinové práce seznámí s životem a organizací společenstev včel a mravenců a jejich významem pro ekosystém, dozvědí se o chovu včel, vyzkouší si práci se včelařskými pomůckami. V sezóně je kromě ukázky včelího úlu zařazeno pozorování mravenišť v terénu. Program je zpestřen filmovou ukázkou ze života blanokřídlého hmyzu.
Výuka probíhá z části v terénu, a to za každého počasí.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k uvědomění si nezastupitelného ekologického významu včel a mravenců a nutnosti jejich ochrany.

Výstupy
Žák/dítě:
  • objasní ekologické vztahy a význam včel a mravenců v ekosystému a pro člověka,
  • rozliší vybrané druhy blanokřídlého hmyzu podle poznávacích znaků,
  • popíše způsob života společenstev včel, vos a mravenců.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**