SVĚT POD NOHAMA

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Žáci se vydají na neobvyklou výpravu do světa půdy. Čeká je orientace v mapě a zkoumání půdy přímo v terénu v rámci průzkumu půdních sond. Na vlastní kůži se seznámíme s půdní faunou a vyzkoušíme náš hmat na půdních hmatkách.


Rozšířená anotace


Neobvyklá výprava do světa půdy. Společně nahlédneme pod zemský povrch a budeme poznávat tajemství lesa od samotných „kořenů“. Tento program si klade za cíl seznámit žáky se základními termíny v oboru pedologie a s důležitostí půdy pro veškerý život na Zemi. Žáci v lese prozkoumají půdní sondy a přímým kontaktem se seznámí s půdní faunou. Na didaktické pomůcce pedologický válec se seznámí se základními půdními typy. Půdu a její jedinečné vlastnosti prozkoumají všemi smysly.
Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí přibalte gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program žáky vede k pochopení důležitosti půdy pro veškerý život na Zemi a k její ochraně.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vysvětlí význam půdy pro život na Zemi,
  • určí vybrané půdní typy a půdní druhy
  • popíše jednotlivé půdní horizonty
  • určí některé půdní živočichy


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2020