Simulační hra Fishbanks, LTD.

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Pustíme se do nelítostného konkurenčního boje v rybářském průmyslu. Program se formou simulační hry podrobněji věnuje ekosystémové dynamice a mořím a využívá rybářského průmyslu k ilustraci hospodaření s obnovitelnými zdroji.


Rozšířená anotace


Fishbanks je simulační hra s ekonomicko-ekologickým rozměrem. Důležitou roli hraje populační ekologie ryb jako ukázkového přírodního obnovitelného zdroje. Žáci spolupracují ve skupinách. Vytvoří firmy zabývající se rybolovem a pustí se do nelítostného konkurenčního boje. Každá firma potřebuje různé zaměstnance - manažera, kapitána, účetního, vědce. Je nutné řídit tým, rozhodovat o strategii rybolovu, vést přesné účetní záznamy a počítat, zpracovávat vědecká data, na jejich základě tvořit předpovědi pro populace ryb a rozhodovat o firemní strategii. Hra se skládá z deseti kol, které představují jednotlivé roky. V každém kole se firma účastí jednoho ze tří druhů aukcí, obchoduje s ostatními firmami, přizpůsobuje se situaci v moři a reaguje na chování konkurenčních firem. Pří řízení firem žáci posílí svou finanční gramotnost a týmovou spolupráci.
Mezi jednotlivými koly se žáci dozví: fakta o globálním rybolovu, něco o zákonitostech populační ekologie, příběh českých a moravských lesů, obtížnost hospodaření s obnovitelnými zdroji, co je to Cukidži, co na to Líza Simpson.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
16–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta, vnitřní výukový program

Požadavky na účastníky
přezůvky, psací potřeby, svačina, pitný režim zajištěn, možnost objednání oběda


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák si dá do souvislostí udržitelnost současné ekonomiky s exploatací přírodních zdrojů, dopady chování člověka k životnímu prostředí v lokálním, regionálním, i celosvětovém měřítku.

Výstupy
Žák/dítě:
  • žák zhodnotí výhodnost investic
  • žák odhaduje výsledky numerických výpočtů a efektivně je provádí, účelně využívá kalkulátor
  • žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
  • žák uvede některé problémy globálního rybolovu, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jeho hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
  • žák užívá komunikační dovednosti k dosažení zisku


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Environmentální výchova
  • Tematické okruhy: ZŠ: Komunikace; Kooperace a kompetice; Evropa a svět nás zajímá; Lidské aktivity a problémy životního prostředí; Vztah člověka k prostředí; SŠ: Sociální komunikace; Spolupráce a soutěž; Globální problémy, jejich příčiny a důsledky; Člověk a životní prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Matematika a její aplikace, Člověk a příroda, Člověk a společnost, SŠ: Matematika a její aplikace, Člověk a příroda, Člověk a společnost

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k řešení problémů
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2020