VÁNOCE MATKY PŘÍRODY

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Tvořivý program připomene původ vánočních svátků z dob pohanských i křesťanských a seznámí žáky s lidovými zvyky. Žáci si vyslechnou vánoční příběh, upečou vánočku, navštíví zimní zahradu i zvířátka a zúčastní se tvořivých dílen. Část programu probíhá v zahradě.


Rozšířená anotace


Zážitkově-tvořivý program, při němž se žáci připomenou vánoční příběh z Betléma a seznámí se s původem vánočních svátků. Žáci si vyzkouší lidové zvyky v teple učebny, ale i v zahradě.
Součástí programu jsou tvořivé dílny, kde si žáci upletou vánočku z kynutého těsta, vyrobí vánoční ozdoby z včelího vosku a připraví krmení pro ptactvo.
Program probíhá od konce listopadu do začátku vánočních prázdnin.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
2.–4. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–45

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka - pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov. Program probíhá v interiéru učebny a část v zahradě Rozmarýnku.

Požadavky na účastníky
Přezůvky, vhodné oblečení a obuv do zahrady, svačina, krabička na vánoční ozdoby.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Tradiční sepjetí člověka s přírodou, která je jeho obživou i zdrojem inspirace. Tradiční lidové zvyky či pranostiky byly často založeny na dlouhodobém pozorování a soužití s přírodou v blízkém okolí lidských obydlí.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vyrobí tradiční vánoční pečivo,
  • připraví krmivo pro ptactvo,
  • popíše, jaké tradiční zvyky lidé dříve provozovali a jaký byl jejich význam.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Základní podmínky života,
  • Lidské aktivity a problémy životního prostředí,
  • Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět/ Lidé a čas, Rozmanitost přírody

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI