NECH BROUKA ŽÍT

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Vydejte se s námi do světa brouků a pavouků! Překonejte strach a poznejte výjimečné schopnosti těchto živočichů. Vyzkoušíme si, jak loví běžník, zahrabeme myš jako hrobařík, rozložíme strom jako hladová larva roháče a podíváme se i na pavučinu křižáka. Zjistíme, jaký význam mají tito malí živočichové v přírodě.


Rozšířená anotace


Spolu se dvěma výletníky se žáci prostřednictvím her a pozorování zamýšlí nad otázkou užitečnosti nepříliš oblíbených pavouků a brouků v přírodě. V části o pavoucích žáci pozorují živé pavouky, malují si pavoučí sítě, v zahradě vyhledávají sítě křižáka, na kterých si ověří informaci o lepivých a nelepivých vláknech. Zahrají si akční hru motivovanou loveckou strategií pavouka běžníka.
V části věnované broukům simulují vývojový cyklus roháče, zahrabávají mršinu v roli hrobaříka a koulí kuličku jako chrobák. Sledují také živé larvy zlatohlávka, při zahrabávání do půdy. Součástí programu je i pozorování binokulární lupou.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–4. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru a v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, pití, svačinu, vhodné obutí a oblečení


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k pochopení významu pavouků a brouků v přírodě, k ohleduplnosti k nelíbivým živočichům a k úžasu nad rozmanitostí přírody.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vlastními slovy popíše, jak a proč zahrabává hrobařík potravu
  • pozoruje tělní části brouků pod binokulární lupou
  • pozoruje živé pavouky
  • popíše stavbu pavoučí sítě, označí lepivá a nelepivá vlákna
  • popíše význam brouků a pavouků


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**