ŠPILBERK ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Využijte tento program jako doplnění školního výletu! Žáci se s pomocí historických map a starých fotografií vydají na cestu do historie hradu Špilberku, hradního kopce a celého Brna a odhalují změny a environmentální problémy, kterým museli Brňané v minulosti čelit.


Rozšířená anotace


Výukový program se odehrává v prostorách parku pod Špilberkem. Žáci odhalují historii hradu, parku a také Brna. Po rozdělení do skupin si nejprve žáci vyzkouší určení stáří stromů v parku, najdou nejstarší strom, který zde roste a pokusí se určit důvody výsadby parku uprostřed města Brna a vyjádří svůj postoj k parku v současnosti. Následně se přesunou do dalšího místa, kde pracují s historickými mapami a porovnávají vznik, vývoj a rozšíření Brna, respektive zástavby až do dnešních dní. Pracují s historickými náčrty zobrazujícími Brno od 13. do 17. století, s historickými mapami a mapami využití krajiny. Každá skupina nejvýraznější změny představí v krátké prezentaci. Pomocí příběhu se žáci seznámí s historií Špilberku jako žalářem národů za dob Habsburské monarchie a poté se vydají na průzkum parku a hradu podle starých fotografií. V průběhu cesty hodnotí změny, které se tu odehrály a zjišťují informace o významné historické události, která se k místu váže. Závěr programu je věnován krátké rekapitulaci pomocí scének na nádvoří hradu a jednoduché diskuzi nad budoucností hradu a opravami, které se zde odehrály a odehrávají.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
20–25

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná u pomníku Pavla Křížkovského, nedaleko vstupu do parku z ulice Údolní (poblíž Tělocvičny Pod Hradem). Program končí nahoře, na hradním nádvoří. Program se odehrává venku a je realizovatelný za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Vhodné oblečení a obuv, spíše do terénu, s sebou si žáci přinesou svačinu a pití (v prostoru parku pod Špilberkem není možnost si něco koupit), případně pláštěnku proti dešti.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák si uvědomuje, že různé způsoby využívání krajiny na kopci Špilberku i v jeho okolí vedly již v minulosti k různým dopadům na životní prostředí tehdejších obyvatel Brna.

Výstupy
Žák/dítě:
  • určí stáří stromů v parku
  • porovná dvě po sobě následující historické mapy vybraného území a určí významná změny v krajině (vodní toky, městská zástavba, dopravní síť apod.)
  • prezentuje zjištěné informace vlastními slovy
  • orientuje se v mapě a dojde podle vyznačené cesty do cíle
  • vyjádří svůj postoj k možným budoucím vývojům hradu Špilberk
  • porovná změny v určitém místě na základě historických fotografií


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova / Základní podmínky života


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda / Zeměpis, Přírodopis; Člověk a společnost / Dějepis

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2018