EKOLOGIE DO KAPSY

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Jak uspořit energii v domácnosti? Kam s nebezpečným odpadem? Proč pěstovat vlastní potraviny? Jak snížit spotřebu vody? Co nás nejvíce stojí z pohledu spotřebované elektrické energie? Tyto i spoustu dalších otázek nám pomůže zodpovědět program zaměřený na domácí ekologii.


Rozšířená anotace


Program Ekologie do kapsy se zabývá především domácí ekologií. Týká se jedné z mála možností, kdy i děti nebo dospívající mohou každodenním životem významně ovlivnit dopad lidské činnosti na životní prostředí. Proto je důležité právě v těchto tématech žáky informovat. Program je pojatý jako hra, kdy žáci sami zjišťují odpovědi na otázky z okruhu energie, vody, vaření, chodu kanceláře, zahrady, úklidu, odpadů atp. na celé Rychtě. Odpovědi získají pomocí pokusů, zjišťováním, pročítáním a dotazováním. Je to takový malý audit ekologického chodu Rychty. Co zjistí, použijí ve hře podobné „Riskuj!“. Během auditu i následné hry se všichni dozví například, jak správně třídit sporné odpady, o kolik je úspornější kompaktní zářivka, jak mohou doma snížit spotřebu vody a elektřiny, jak poznají ekologicky šetrný výrobek atd. Při celém programu jsou aktivní hlavně žáci, ukážou své schopnosti týmové spolupráce a schopnost sami něco zjistit, hodnotit nebo vymyslet. Navíc mají příležitost se osobně seznámit s pracovištěm, které zásady šetrného provozu v rámci svých možností dodržuje.
V druhé části programu se žáci formou samostatné práce v malých skupinách seznámí s životním cyklem jednoho běžného výrobku (skleněná láhev, PET láhev, sešit …). Životní cyklus graficky zpracují a jeho klíčové body prezentují dalším skupinám.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
6.–8. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta, vnitřní výukový program

Požadavky na účastníky
přezůvky, psací potřeby, svačina, pitný režim zajištěn, možnost objednání oběda


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák se seznámí s jednotlivými metodami technických opatření a vzorci chování, které vedou k úsporám vody, energie a dalších zdrojů v domácnosti. Žák se seznámí s životními cykly běžných materiálů. Žák se ví, co je pravidlo reduce – reuse – recycle.

Výstupy
Žák/dítě:
 • žák popíše proces třídění odpadu
 • žák vyjmenuje 4 úsporná opatření s ohledem na spotřebu energií v domácnosti
 • žák vytřídí průměrný vzorek odpadu v popelnicích podle pravidel třídění odpadu
 • žák uvede 3 opatření pro úsporu vody v domácnosti
 • žák vyjmenuje, které odpadky můžou přijít do kompostu a které ne
 • žák pracuje v týmu
 • žák vlastními slovy popíše životní cyklus jednoho běžného výrobku
 • žák uvede 3 možnosti, jak snížit objem produkovaného odpadu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • ZŠ: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí
 • SŠ: Člověk a životní prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda; vzdělávací obory: ZŠ: Člověk a jeho svět, Chemie, Přírodopis

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2018