NENECHTE SE ZASTAV(I)ĚT!

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Co dělat v případě, když se občanům ve veřejném prostoru něco nelíbí? Jak prosadit návrhy na zlepšení? Program spjatý s problematikou staveb hypermarketů umožní žákům vyzkoušet občanská práva nanečisto. Formou hry si osvojí, jak zpopularizovat danou kauzu nebo co obnáší správní řízení.


Rozšířená anotace


Na příkladu kauzy stavby hypermarketu se žáci učí, jaká mají jako občané práva a jak jich mohou využít. Prakticky se seznámí a vyzkouší si vyplňování oficiálních úředních dokumentů a formulářů zároveň budou mít prostor pro uplatnění vlastní kreativity (podají návrh na registraci jejich občanského sdružení, pokusí se získat informace z dotčených úřadů, naučí se, jak je možné popularizovat danou kauzu, zjistí, co obnáší vyvolání místního referenda, účast ve správních řízeních, sepsání petice, organizace demonstrace a happeningu, proces posuzování vlivu na životní prostředí EIA). V první části programu se také žáci zkoušejí dívat na kauzu očima různých jejích aktérů a zainteresovaných skupin, diskutují přínosy a negativa staveb i fungování hypermarketů.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
18–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina (pitný režim je zajištěn)


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k účinné spolupráci s ostatními při řešení environmentálních problémů a posiluje vztah žáků k regionu, v němž žijí. Žáci získají znalosti o právních možnostech v ochraně přírody.

Výstupy
Žák/dítě:
 • zformuluje postoje různých aktérů konkrétní kauzy
 • shrne širší sociální a environmentální souvislosti staveb hypermarketů
 • správně vyplní oficiální dokumenty pro komunikaci s úřadem
 • analyzuje příčiny, důsledky a souvislosti spojené se stavbou velkých nákupních center
 • navrhne vlastní řešení environmentálních problémů spojených s konkrétní stavbou
 • obhájí navržená řešení a argumentuje v jejich prospěch


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Dle RVP G: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova
 • Dle RVP SŠ a SOŠ: Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti


Vzdělávací oblast
Dle RVP G: Člověk a příroda/ Geografie, Biologie; Člověk a společnost / Občanský a společenskovědní základ.

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2019