Informace pro rodiče a členy kroužků – pracoviště Kamenná

Milí rodiče a členové kroužků,

předkládáme vám několik základních informací k provozu zájmových kroužků na Lipce.

 

  • Každý člen kroužku je povinen vedoucímu kroužku na první schůzce odevzdat přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů podepsané zákonným zástupcem (v případě nezletilých členů), nebo s vlastnoručním podpisem (v případě dospělých členů). Zákonní zástupci nezletilých podpisem přihlášky potvrzují, že souhlasí s účastí svého dítěte v kroužku. Zákonní zástupci nezletilých i dospělí členové kroužků se zavazují uhradit stanovený účastnický poplatek.
  • Účastnický poplatek za kroužek je třeba zaplatit nejpozději do 15. října na účet číslo: 19−5186610247/0100 s variabilním symbolem, který jste obdrželi po vyplnění elektronické přihlášky v potvrzujícím emailu z adresy prihlasky(at)lipka.cz. Všichni řádní členové kroužku (mají odevzdanou podepsanou přihlášku a zaplacený účastnický poplatek) jsou na schůzkách a akcích Lipky pojištěni.
  • Účastníka přihlašujete do kroužku na celý školní rok. Poplatek se hradí za období celého školního roku. Po domluvě lze poplatek zaplatit ve dvou splátkách (druhou splátku je nezbytné zaplatit do 15. února).
  • Vedoucí kroužku zajišťuje bezpečnost členů kroužku na místě srazu nejdříve 15 minut před řádným zahájením schůzky, případně po převzetí dítěte v ZŠ nebo MŠ.  Doprovod předává člena kroužku na pracovišti osobně vedoucímu kroužku, nebo pověřené osobě na pracovišti. Pokud dítě přichází samo, ohlásí svůj příchod vedoucímu kroužku nebo pověřené osobě na pracovišti.
  • Odpovědnost Lipky za člena kroužku končí okamžikem ukončení kroužku ve stanoveném čase. Po skončení schůzky vedoucí kroužku dítě opět předá přímo zákonnému zástupci či osobě, která je na základě údaje uvedeného v přihlášce oprávněna jej vyzvednout. Pokud dítě smí odcházet samo (tento údaj je uveden v přihlášce), svůj odchod ohlásí vedoucímu kroužku.
  • Volný čas před a po schůzce mohou děti trávit pod dohledem rodičů v areálu pracoviště. Dohlédněte prosím, aby se děti chovaly ohleduplně k přírodě i vybavení areálu.
  • Každý člen kroužku je povinen nosit si na schůzky přezůvky a po schůzce si je opět odnést. Je možné, že se dítě v kroužku ušpiní. Prosíme, přizpůsobte tomu oblečení, případně dejte dítěti s sebou náhradní nebo pracovní.
  • Ztráty a nálezy uschováváme na pracovišti jeden měsíc, potom je poskytneme na charitativní účely.

 

Přejeme vám, aby se vám i vašim dětem u nás líbilo, cítili jste se zde dobře a chodili k nám rádi. Veškeré dotazy, nápady a připomínky směřujte na vedoucí/vedoucího kroužku nebo vedoucí/vedoucího pracoviště.

 

Vaše Lipka

**