KLÍČOVÁ KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI – PODNIKAVOST

Kompetencí k podnikavosti se rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Její podstatou je tvořivost, kritické myšlení a řešení problémů, iniciativa a vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními s cílem plánovat a řídit projekty, které mají kulturní, společenskou nebo komerční hodnotu.”

Evropský referenční rámec klíčových kompetencí pro celoživotní učení

Výchova k podnikavosti trénuje žáky a studenty pro život – připravuje je na zvládání rychlých a častých změn, které přinese 21. století do všech oblastí jejich života.

 

 

logo Podnikavá mysl

Novinky, akce, materiály a hromadu inspirace najdete nově na webovém portálu

www.podnikavamysl.cz

 

tri tecky

 


Aktuální informace o podnikavých aktivitách (pro pedagogy, žáky I studenty)

  1. Do projektu Implementace KAP JMK II, klíčové aktivity Podpora podnikavosti a kreativity, který byl zahájen v září 2020, se mohou MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ přihlásit vyplněním přihlášky. O aktuální možnosti zapojení se informujte e-mailem – jana.dvorackova(at)lipka.cz. Nabídku seminářů najdete níže a také v kalendáři akcí Lipky.
  2. Projekt Implemetace KAP JMK II nabízel dvě formy studií P-koordinátora (20 h nebo 80 h). Studium P-koordinátora je určené pro učitele, kteří chtějí vzdělávat kreativní a podnikavé žáky a přenášet podnikavost i na své kolegy ve škole. Studium otevírá škole přístup ke všem žákovským programům v projektu iKAP JMK II. Aktuálně již není možné se do studia přihlásit. Pokud byste ale měli do budoucna o studium zájem, kontaktujte nás – jana.dvorackova(at)lipka.cz.
  3. Funguje pro vás Centrum podpory podnikavosti a platforma pro podporu pedagogů při výchově podnikavých žáků Podnikavá mysl.
  4. Nabízíme podporu učitelům a ředitelům škol v rozvoji podnikavosti žáků formou profesního vedení a průvodcování (mentoringu a koučinku). Vytvářením prostoru pro sdílení a otevřenou komunikaci podporujeme rozvoj pedagogů pro zavádění podnikavosti do výuky. Více viz www.lipka.cz/podnikavost-podpora.

 

Pravidelné informace o podnikavých aktivitách organizovaných pro pedagogy, žáky a studenty zprostředkovávají Novinky ze světa podnikavosti ve školách. Vychází cca 5x ročně, nahlédnout můžete zdek odběru se můžete přihlásit zde.

Máte-li chuť se podílet na jeho obsahu, posílejte tipy nebo napište o více informací na adresu veronika.neckarova(at)lipka.cz.

 

PŘIHLÁŠENÍ ODBĚRU NOVINEK

 

Výpis nejbližších plánovaných akcí


  Aktuální kalendář akcí» Přepnout na archiv proběhlých akcí   
KDY POŘÁDÁ TYP CO MÍSTO KONÁNÍ INFO
6.6.2023 Lipka pro pedagogy: ZŠ,SŠ
ZŠ,SŠ
Podnikavá konference Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658, Brno WEB
8.6.2023 Lipka pro veřejnost MYSL V AKCI – Podnikavý REstart pro studenty a žáky KUMST
19.6.2023 Lipka pro pedagogy: ZŠ
Podnikavost na 1. stupni a spolupráce s rodiči Kamenná
21.8.2023–23.8.2023 Lipka pro pedagogy: ZŠ,SŠ
ZŠ,SŠ
Letní škola podnikavosti Kamennátri tecky

Zpět na začátek

Dokumenty Regionální rady podnikavosti JMK ke stažení

Regionální rada podnikavosti JMK (RRP) připravila a nabízí školám, případně i organizacím zajišťujícím vzdělávání pedagogů/veřejnosti, podpůrné dokumenty pro systémovou podporu výchovy podnikavých absolventů.
Podpůrný materiál zejména pro P-koordinátory, ředitele škol, koordinátory ŠVP, pedagogy, případně pro studenty pedagogických fakult

Podpůrný materiál zejména pro ředitele škol, P-koordinátory, případně pro zřizovatele škol

Podpůrný materiál zejména pro další vzdělávání pedagogů (DVPP), případně pro vzdělávání budoucích pedagogů

tri tecky

Zpět na začátek

Co je cílem výchovy k podnikavosti?

Cílem výchovy k podnikavosti je podnikavý absolvent školy, který během školní docházky natrénoval a osvojil si dovednosti obecné, uplatnitelné průřezově napříč všemi obory a oblastmi života (také nazývané soft skills) – sociální a komunikativní dovednosti, dovednosti řešit problémy, stanovit si cíle, přijímat roli a spolupracovat v týmu lidí, přehodnocovat zvolené postupy.

Výchova k podnikavosti:

  • pěstuje povědomí o vlastních silných a slabých stránkách, posiluje vůli a odvahu zdravě riskovat, motivuje k sebedůvěře, případně i k sebezaměstnávání, inspiruje k touze motivovat ostatní a oceňovat jejich myšlenky aj.,
  • staví na etických zásadách, na odpovědnosti jedince za dopady vlastního jednání, dbá na předběžnou opatrnost, sociální ohleduplnost, spravedlnost a soucit,
  • propojuje vzdělávání s praktickým životem, odstraňuje hranice mezi vzděláváním, prací a aktivním občanem.

 

tri tecky

Zpět na začátek

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TERMÍNY PODNIKAVOST A PODNIKÁNÍ?

Národního ústav pro vzdělávání upozorňuje v dokumentu Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství (NÚV, 2013) na skutečnost, že podnikavost je v České republice často zaměňována s pojmem podnikání, a připouští možnost, že tato nesourodost může být způsobena rozdíly v překladu dokumentů Evropské unie. Překlady názvu klíčové kompetence z anglického originálu "entrepreneuership competence" mají dvě verze – kompetence k podnikavosti versus podnikatelská kompetence.

 

Podnikání je soustavná samostatná činnost jedince za účelem dosažení zisku (podle § 420 Občanského zákoníku ČR).

Podnikavost je podmínka úspěchu jedince v dospělosti v rovině osobní (rodinný život), společenské (aktivní občanství), profesní (podnikavý zaměstnanec, podnikatel či úředník). Podnikavý člověk vidí příležitosti, má vlastní nápady a vyhodnocuje je; zajišťuje zdroje (vnitřní – např. motivace; vnější – např. spolupracovníci, finance) a jde do akce, usiluje o realizaci cílů.

 

Podnikavost tedy není totéž, co podnikání, ale je důležitá i pro úspěšné podnikání.


tri tecky

Zpět na začátek

VE KTERÝCH DOKUMENTECH MÁ VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI OPORU?

Naléhavá potřeba praxe vychovávat podnikavé absolventy škol se odráží v zásadních strategických dokumentech, například v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JMK 2020–2024, v aktuální pracovní verzi připravované Regionální inovační strategie JMK 2021–2027, která jde do projednávání a schvalování (údaje ze srpna 2020), v právě připravované Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty JMK na období 2021–2030 (údaje ze srpna 2020). Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ obsahuje strategický cíl: „Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život.“

 

Také dokumenty EU zdůvodňují a doporučují podporu podnikavosti, zejména:

Evropský referenční rámec klíčových kompetencí pro celoživotní učení, který je přílohou Doporučení Rady Evropské unie ze dne 22. května 2018 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení, definuje klíčovou kompetenci k podnikavosti jako jednu z osmi klíčových kompetencí pro celoživotní učení. Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti (The Entrepreneurship Competence Framework; 2016; dále jen EntreComp) konkrétně popisuje klíčovou kompetenci k podnikavosti a jak s ní pracovat v praxi.

 

EntreComp doposud nebyl adaptován na reálné prostředí škol. V dokumentu je uvedeno, že se jedná o startovací čáru a EntreComp musí být dále upraven pro potřeby dalšího použití. Během realizace prvního implementačního projektu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v JMK (projekt KaPoDaV, 2017 – srpen 2020) byla pilotně ověřena praktická aplikace klíčové kompetence k podnikavosti do výuky základních, středních a vyšších odborných škol i dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

tri tecky

Zpět na začátek

CO ROZUMÍME KRAJSKÝM AKČNÍM PLÁNEM ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V JMK A JAK SOUVISÍ

S VÝCHOVOU K PODNIKAVOSTI?

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (dále jen „KAP“) je nově vzniklým nástrojem, který má na území krajů pomoci zlepšit řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. Časově je KAP doposud rozvržen do dvou období – KAP 1 probíhal od roku 2016 do roku 2019, časový harmonogram KAP 2 je naplánován na roky 2019–2022. Zaměření KAP 2 navazuje na KAP 1.

Z pohledu školské soustavy je KAP určen především pro střední a vyšší odborné školy a organizace zájmového a neformálního vzdělávání mládeže. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (dále jen PIK) patří k tématům povinným, současně k tématům, která jsou společná i pro základní a mateřské školy, proto jsou zohledněny i jejich potřeby a je zajištěna i spolupráce s Místními akčními plány (MAP; jsou určeny pro základní a mateřské školy).

 

Jedním z projektů, který realizuje JMK v oblasti podnikavosti je E-COOL. Dne 23. března 2023 proběhla

závěrečná konference v Seville (Španělsko).

Ústředním motivem konference bylo především zapojení konkrétních stakeholderů, kteří prakticky využívali načerpané zkušenosti ze sdílených příkladů dobré praxe a následně je aplikovali ve své praxi. Celým programem provázeli 3 moderátoři z řad partnerů, a to: Adri Mertens z Alpha College, Alexander Grit z Hanse University a Anne Furphy z Chamber of Commerce of Seville. Účastníci měli prostor pro sociální interakci a výměnu případných kontaktů k další spolupráci. Konference se za český tým účastnila vedoucí projektového týmu, Ing. Erika Dittrichová, DiS a projektová manažerka/ekonomka projektu, Mgr. Jana Gothard.

 

foto skupinove

logolink e-cool

 

tri tecky

Zpět na začátek


JAK JSOU CÍLE KAP JMK PRO ROZVOJ PODNIKAVOSTI UVÁDĚNY DO PRAXE JIHOMORAVSKÝCH ŠKOL?

Na každý KAP JMK navazuje implementační projekt.

První implementační projekt KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v JMK (2017 – srpen 2020), jehož součástí byla klíčová aktivita „Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK“, podpořil rozvoj podnikavosti v JMK např. speciálním proškolením pedagogů z 60 škol na pozici koordinátora podnikavosti (dále jen P-koordinátor), dalším vzděláváním pedagogů, implementací řady podnikavých produktů do výuky a pravidelným setkáváním Regionální rady podnikavosti JMK (dále jen RRP). Projekt významně ovlivnil 60 škol a v menším rozsahu cca 20 dalších škol. Dlouhodobá systémová podpora by však mohla podpořit výchovu podnikavých absolventů cca ve 450 školách JMK.

Druhý implementační projekt iKAP JMK II by měl v období 2020 (září) – 2023 přispět k rozvoji podnikavosti cca ve 100 školách. V připravených aktivitách nabízených jihomoravským školám jsou zohledněny zejména tyto priority JMK:

I.B1: „Poskytnout školám a školským zařízením v praxi funkční model dlouhodobé systémové podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity (vč. environmentálního vzdělávání).“

I.B2: „Posílit předpoklady uvnitř škol k systémové výchově podnikavých absolventů.“

I.B3: „Rozvíjet klíčovou kompetenci (KK) k podnikavosti propojením žáků/studentů s praxí a realitou.“

I.B4: „Stabilizovat výchovu podnikavých absolventů SŠ a VOŠ podpůrnými opatřeními.“

II.B1: „Rozvíjet PIK ve školách a školských zařízeních v návaznosti na koncept Evropského rámce KK k podnikavosti a v souladu s cíli udržitelného rozvoje (SDGs).“

II.B2: „Inspirovat pedagogy a žáky/studenty zahraničními zkušenostmi s osvojováním KK k podnikavosti – zprostředkovat důležitým aktérům rozvoje PIK a podnikavým žákům/studentům inspirativní setkání přinášející ze zahraničí do škol JMK příklady dobré praxe nebo zkušenosti eliminující úskalí (včetně podpory rovných příležitostí).“


tri tecky

Zpět na začátek


JAKÁ JE ROLE LIPKY V PODPOŘE PODNIKAVOSTI V JMK?

Lipka je v obou implementačních projektech KAP JMK partnerem JMK a garantem realizace klíčových aktivit pro podporu podnikavosti, při tom velmi úzce spolupracuje s Jihomoravským inovačním centrem, dalším partnerem JMK.

 

tri tecky

Zpět na začátek

 

Materiály vznikly v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.