MENU

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Historie Lipky

Lipka byla založena v roce 1991 jako brněnské školské zařízení. Se vznikem krajů se stal jejím zřizovatelem Jihomoravský kraj.

Zakladateli Lipky byli lidé, kteří se dlouhodobě věnovali dobrovolné mimoškolní ekologické výchově. Zpočátku probíhala činnosti Lipky pouze na pracovišti v Pisárkách na Lipové, v roce 1999 se Lipka rozrostla o pracoviště Rozmarýnek v Jundrově, od roku 2002 funguje mimobrněnské pracoviště Rychta v Krásensku a v roce 2004 zahájila činnost lesní škola Jezírko. Pracoviště Kamenná – Vzdělávací centrum Aleše Záveského otevřela Lipka v září 2009.

 

Lipka od svého založení nabízela ekologické výukové programy školám a poskytovala zázemí pro kroužky a kluby. Hned v prvním roce činnosti vznikl ekopedagogický klub TILIA a v roce 1998 se Lipka stala fakultním zařízením Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 

Za dobu své existence Lipka žádné ze svých vzdělávacích programů neopustila - všechny v mnohem větším objemu pokračují dodnes. Navíc se Lipka stala tvůrcem „Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje” a realizuje řadu jeho úkolů. Je koordinátorem tvorby sítě jihomoravských ekologických poraden, několika školních ekologických projektů a pořádá řadu osvětových akcí pro veřejnost.

 

Od roku 1996 je Lipka členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

 

Činnost Lipky

Ekologické výukové programy

Ekologický výukový program – EVP (jednodenní i pobytový) je interaktivní tvořivá výchovně-vzdělávací lekce s cílem obohatit program MŠ, učivo ZŠ nebo SŠ o ekologický rozměr.


EVP probíhá zpravidla mimo školu (tj. v přírodě nebo na pracovištích Lipky) v rozsahu nejméně dvou vyučovacích hodin.
Jednodenní a pobytové výukové programy jsou souhrnným označením programů s obsahem ekologickým (v užším slova smyslu), přírodovědným, environmentálním (zaměřeným na šířeji pojatou problematiku životního prostředí) a ochranářským. Je pro ně příznačné využívání prvků souvislostního, problémového a projektového vyučování, estetické, pracovní i dramatické výchovy.

 

Důraz je kladen na odbornou úroveň a aktuálnost poskytovaných informací, rozvíjení tvořivosti, komunikace a týmové spolupráce, na osvojování ekologického myšlení, aktivizaci k řešení problémů a na obohacování žáků o praktické poznatky získávané mj. bezprostředním kontaktem s přírodninami, aktivním pobytem v zahradě, v terénu apod.

 

Kroužky a kluby

Volnočasová zájmová činnost Lipky je zaměřena především na přírodovědu, turistiku, ale i na výtvarnou výchovu, keramiku a na práci s přírodními materiály. Velký zájem je dlouhodobě o přírodovědné kroužky pro předškoláky a rukodělné kluby pro dospělé, zejména o netradiční techniky.

 

Osvěta veřejnosti

Kromě mnoha osvětových a vzdělávacích akcí pro veřejnost nabízí Lipka poradenství: od ochrany přírody přes nakládání s odpady až k řízení neziskových organizací a psaní projektů. Podle zaměření pracoviště mohou zájemci získat informace o biozahradnictví, tvorbě a uspořádání přírodních zahrad, ale také o zdravém bydlení, úsporách energie, o lesním ekosystému a hospodaření v lese.

 

Vzdělávání pedagogů

Akreditované další vzdělávání pedagogických pracovníků základního a středního školství je na Lipce realizováno nejrůznějšími vzdělávacími akcemi – přednáškami, dílnami, besedami, exkurzemi, semináři, konferencemi a specializačním studiem koordinátorů environmentální výchovy. Lipka se každoročně tradičně podílí na realizaci celostátního programu „Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy”(M.R.K.E.V.) zastřešovaného SSEV Pavučina. Lipka všem zapojeným školám zprostředkovává efektivní přenos informací, zasílá jim metodické materiály, nabídky vzdělávacích akcí. Kromě rozesílky informačních a metodických materiálů poskytuje Lipka pedagogům konzultace z oblasti EVVO. Pro pedagogy mateřských škol byl ustaven program Mrkvička.

 

Vysokoškolská výuka

Lipka smluvně zajišťuje výuku předmětů zaměřených zejména na environmentální výchovu, didaktiku environmentální výchovy, výchovu k ochraně přírody, aplikovanou ekologii a pěstitelství pro Pedagogickou fakultu a Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, Mendlovu lesnickou a zemědělskou univerzitu v Brně, Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, příležitostně také pro další vysoké školy, včetně zahraničních. Součástí přípravy budoucích pedagogů je také vedení diplomových a ročníkových prací, respektive psaní oponentských posudků.

 

Pět pracovišť Lipky

Pracoviště Lipová

Lipová se zaměřuje na environmentální vzdělávání prostřednictvím práce s přírodními materiály, starých tradic a rukodělných řemesel. Pracoviště nabízí výukové programy pro školy, přírodovědně-tvořivé kroužky pro děti a také řadu řemeslných kurzů pro dospělé. Lipovou obklopuje ukázkovápřírodní zahrada s množstvím výukových prvků.

Pokyny pro návštěníky pracoviště Lipová (Provozní řád)

 

Pracoviště Rozmarýnek

Rozmarýnek kromě výukových programů a kroužků realizuje zejména semináře a kurzy pro pedagogy a veřejnost zaměřené na přírodní zahradu, zdravé bydlení, pasivní domy a přírodě blízké stavitelství. Zahrada Rozmarýnku je ukázkou permakulturního způsobu hospodaření, nachází se v ní vzorová přírodní učebna, zahradní čajovna s hliněnou pecí na pečení chleba, kompostovací záchod a nejrůznější atypické herní prvky.

Pokyny pro návštěvníky pracoviště Rozmarýnek

 

Pracoviště Rychta

Rychta se nachází v historické budově v obci Krásensko na Drahanské vrchovině. Ve své práci není žádným nováčkem, je nejstarším pobytovým ekologickým střediském na Moravě. V roce 2012 Rychta oslavila své desetileté výročí.
Tematickým zaměřením Rychty je krajina – její vývoj, složky, vazby a souvislosti v ní a vliv člověka na krajinu kolem nás. Hlavní činností pracoviště během celého školního roku je příprava a realizace pobytových ekologických výukových programů – alternativ ke školám v přírodě. Během vegetačního období zajišťuje terénní exkurze v Moravském krasu a na Drahanské vrchovině a projektové dny. V zimním období pak Rychta nabídku rozšiřuje o jednodenní výukové programy.

Návštěvní řád pracoviště Rychta

 

Pracoviště Jezírko

Jezírko sídlí v lesích v lesích mezi Soběšicemi a Útěchovem, které využívá při názorném učení o lesním ekosystému. Pracoviště je vybaveno zcela originálními herními a výukovými prvky, děti zde mohou prolézat deset metrů chodeb mraveniště, vidět a slyšet noční les či sledovat, jak probíhá proces fotosyntézy. Jezírko kromě výuky pro všechny typy škol včetně vysokých pořádá vzdělávání učitelek mateřských škol.

Pokyny pro návštěvníky pracoviště JezírkoNávštěvní řád zahrady pracoviště Jezírko

 

Pracoviště Kamenná – Vzdělávací centrum Aleše Záveského

Kamenná je novým pracovištěm Lipky zaměřeným na environmentální vzdělávání dospělých, zejména učitelů. Zastřešuje akce, které v oblasti vzdělávání dospělých Lipka připravuje, jako jsou například terénní exkurze, tematické semináře či konference o environmentální výchově. Nově rozvíjí systematické a dlouhodobé vzdělávání učitelů a přidává další semináře, které odborně připravují učitele na realizaci průřezového tématu environmentální výchova ve školních vzdělávacích programech. Pedagogové Lipky se věnují také učitelům budoucím – vyučují vysokoškolské studenty pedagogických oborů. Kamenná je koordinátorem sítí M.R.K.E.V. a Mrkvička, programu Venkovní výuka a programu Ekoškola v Jihomoravském kraji.

Pokyny pro návštěvníky pracoviště Kamenná | Provozní řád zahrady U Řeky

 

Vnitřní řád Lipky a další dokumenty naleznete zde.

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.