Publikace vydané v projektu Environmentální výchova pro školy v Jihomoravském kraji

Lipka v rámci projektu Environmentální výchova pro školy v Jihomoravském kraji vydala množství publikací - jedná se o pracovní listy pro žáky navštěvující výukové programy Lipky,  další výukové pomůcky pro pedagogy a řadu publikací. Na této stránce najdete jejich kompletní přehled.

 

 

PUBLIKACE A VÝUKOVÉ POMŮCKY

Lipové oříšky

 

kolektiv autorů Lipky

formát A5, 128 stran

 

Pro všechny tvořivé pedagogy jsme vybrali 7 nejžádanějších ekologických výukových programů Lipky a podrobně zpracovali návod na jejich realizaci. Z metodik lze sestavit vyučovací hodinu, začlenit je do projektové výuky nebo využít jen jako inspiraci. Záběr témat je široký (např. Návštěva v mraveništi, Jak roste chléb, Fotosyntéza a potravní vztahy, Den s mokřadem), stejně jako cílová skupina žáků (od dětí v mateřské škole až po středoškoláky).

 

 

 

Za příběhem krajiny

 

Adéla Češková, Lenka Kvasničková

formát A5, 100 stran

 

Příručka slouží jako příspěvek k naplnění průřezového tématu Environmentální výchova zejména pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a pro žáky středních škol. Napomáhá získat základní přehled o složkách krajiny a procesech, které v krajině probíhají, či pochopit souvislosti mezi zákonitými ději v přírodě a lidskou činností. Text je členěn do kapitol podle jednotlivých krajinotvorných prvků: voda, les, zemědělství, lidská sídla a zastavěné plochy, doprava a dopravní sítě a prvky sítě ekologické stability krajiny.

 

Součástí knihy je i návod k realizaci školního projektu, spousta námětů pro školní i

mimoškolní aktivity, slovníček důležitých pojmů, a navíc i několik poutavých příběhů na téma krajiny a jejích proměn, jejichž autory jsou Tomáš Háček a Vilém Řiháček. Všechny příběhy jsou pro snazší práci učitelů uloženy i na CD.

 

 

Krajina v obrazech

 

Lenka Kvasničková a kolektiv autorů Lipky

formát A4, 13 karet a metodika ve sloze

 

Žákům 8. a 9. tříd základních škol, studentům středních škol a jejich učitelům je určena výuková pomůcka, která vznikla v návaznosti na projekt Krajina a lidé. Využít ji lze především v hodinách dějepisu nebo při naplňování průřezového tématu Environmentální výchova, ale i v mimoškolní výchově, například v rámci zájmových kroužků.Sada ve sloze obsahuje třináct karet, na nichž jsou zachyceny výjevy z různých období historie lidské civilizace na území střední Evropy. Úkolem žáků je seřadit je chronologicky a popsat změny v krajině. Součástí je rovněž metodika se stručným popisem základních historických souvislostí a návrhem doporučené aktivity.

 

 

 

 

 

 

 

Prostřeno v přírodě

 

Blanka Ponížilová

formát 16 x 28 cm, 12 stran

 

Lidé v dnešním moderním světě si rychle zvykli na to, že všechno potřebné včetně ovoce, zeleniny, koření i léků nakoupí jednoduše v obchodech. Téměř už jsme zapomněli, že dříve dokázali lidé najít většinu potřebného v přírodě. Nová praktická příručka předvádí širokou paletu možností, jež naše příroda nabízí k využití prostřednictvím planě rostoucích rostlin, a to v naší kuchyni i při léčení drobných neduhů. Pro snadnou orientaci jsou rostliny rozděleny do skupin podle barev květů či plodů. Součástí leporela je také tabulka s přehledem možného využití rostlin k léčebným a kulinářským účelům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologická tvář Země

 

Milan Řezka a kol.

formát A5, 76 stran, s CD

 

Publikace by měla sloužit učitelům jako pomocník při výuce geologie. Žáci se seznámí s geologickou historií Země, s proměna¬mi reliéfu území České republiky a změnami, které člověk způsobuje v krajině těžbou a využíváním ne¬rostných surovin. Součástí publikace je kompletně zpracovaný návod, jak zrealizovat výukový program Na kameni kámen, četné tipy k návštěvám geolo¬gicky zajímavých míst v Jihomoravském kraji a rovněž CD s prezentací, která žáky provede učivem geologie a environmentální výchovy.

 

 

Škola pro udržitelný život

 

Zdeňka Jičínská (ed.)

formát A5, 40 stran

 

Pojmy projektová a místně zakotvená výuka v současné době ve školství slýcháme často. Publikace obsahuje malou sbírku inspirace a konkrétní výuky postavené na těchto principech. Největší část publikace je věnována výsledkům projektů realizovaných v rámci programu Škola pro udržitelný život na několika školách v Jihomoravském kraji.

 

 

 

 

 

 


Dobrodružství se školní krysou Elisou

 

Renata Czelisová a kolektiv autorů Lipky

formát A4, metodika a pracovní listy ve sloze

 

Výuková pomůcka je určena zejména učitelům 1. stupně základních škol. Jejím cílem je pomoci pedagogům snáze zvládnout zavádění nových metod výuky a zároveň naplňovat průřezové téma Environmentální výchova.Sloha obsahuje podrobnou metodiku a pracovní listy. V první části metodiky s názvem „Tematické dny“ naleznete zpracované náměty na rozmanité akce, které uskutečnili pedagogové Lipky z pracoviště Lipová spolu s žáky ZŠ Hroznová a jejich učiteli. Ve druhé části nazvané „Klub krysy Elisy“ uvádíme příklady aktivit k tématům „Stromy“ a „Odpady“. Všechny popisované aktivity mohou sloužit jako náměty či inspirace pro práci s dětmi k daným tématům.

 

 

 

 

 

 

 

HRY A PRACOVNÍ LISTY

Pexeso stromů

 

kolektiv autorů Lipky

formát 63 x 45 cm

 

Neobyčejné didaktické pexeso představuje osm druhů stromů – čtyři jehličnaté (smrk, borovici,jedli, modřín) a čtyři listnaté (dub, buk, habr, lípu). Se všemi 64 kartičkami lze hrát jak klasické pexeso, které jistě všechny děti znají, tak hru pro pokročilejší znalce dřevin. Ke každému druhu stromu totiž patří kartičky se čtyřmi jeho různými částmi – s listem či větvičkou, plodem, semenáčkem a kůrou. Úkolem dětí je tedy hledat čtyři kartičky s různými částmi od jednoho druhu stromu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zimní přírodou

 

kolektiv autorů Lipky

formát A4, sada listů ve sloze

 

Sada pracovních listů vznikla pro výuku stejnojmenného pobytového programu Rychty, určeného pro žáky 6.–9. tříd základních škol a pro studenty středních škol. Žáci se vžívají do kůže lovců doby ledové a pohybují se v přírodě i při náročnějších podmínkách. Dále zkoumají projevy života a adaptace organismů v zimním období. Při všech těchto činnostech je po celý týden provázejí pracovní listy, které kromě množství úkolů nabízejí i úryvky z knih a zajímavé informace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vlně s vlnou

 

kolektiv autorů Lipky

formát A4, 1 dvojlist

 

Pracovní list vznikl ke stejnojmennému výukovému programu z cyklu O původu oblečení, vyučovanému na pracovišti Lipová a určenému pro žáky 6.–9. tříd ZŠ. Program vlnu představuje jako přírodní a obnovitelný materiál s úžasnými vlastnostmi. Žáci se seznamují s historií chovu ovcí, s plemeny a produkty. V pracovním listu si poté formou doplňovačky nabyté vědomosti opakují.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přilnu ke lnu

 

kolektiv autorů Lipky

formát A4, 1 dvojlist

 

Pracovní list vznikl ke stejnojmennému výukovému programu z cyklu O původu oblečení, vyučovanému na pracovišti Lipová a určenému pro žáky 6.–9. tříd ZŠ. Žáci již navštívili program Na vlně s vlnou a nyní se seznamují s dalšími druhy textilních materiálů, především se lnem a s jeho ručním zpracováním. Na závěr programu žáci využijí pracovní list, v němž si prostřednictvím doplňovačky získané informace zopakují.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventura v šatníku

 

kolektiv autorů Lipky

formát A4, 1 list

 

Pracovní list vznikl k cyklu výukových programů O původu oblečení, vyučovanému na pracovišti Lipová a určenému pro žáky 6.–9. tříd ZŠ. Žáci si tento list odnesou s sebou domů a vyplní ho za domácí úkol. Na základě podrobné prohlídky vlastního šatníku si uvědomí, jaké materiály nosí na svém těle a v jakých státech byla většina jejich svršků vyrobena. Při společném vyhodnocování pracovního listu proniknou hlouběji do procesu výroby oblečení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brouci, kam se podíváš

 

Marcela Pálková

formát A4, 1 list

 

Pracovní list vznikl k výukovému programu pracoviště Rozmarýnek 3D Brouci, kam se podíváš. Formou úkolů k doplnění i k zamyšlení si žáci zopakují a utřídí získané informace o různých druzích brouků, jejich morfologii a vývojových stadiích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo s koho

 

Miroslava Vyhňáková a Martin Šrom

formát A4, 1 list

 

Pracovní list vznikl ke stejnojmennému výukovému programu pracoviště Rozmarýnek. První strana obsahuje základní informace o různých druzích obojživelníků a plazů žijících na území České republiky, a především o závažnosti jejich ohrožení a o možnostech ochrany. Druhá strana se věnuje na první pohled odlišnému tématu, které však s vlivem na životní prostředí úzce souvisí – na příkladu plánované stavby hypermarketu v místě mokřadu s chráněnými živočichy ukazuje možnosti, jak může každý občan projevit svůj názor.

  

 

 

 

 

 

Pavouci lidských sídel a jejich okolí

 

Dana Kellnerová

formát 14 x 15 cm, 6 stran

 

Pracovní list vznikl k výukovému programu pracoviště Rozmarýnek 3D Pavouci. Obsahuje přehled našich nejběžnějších druhů pavouků a jejich pavučin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Život v půdě

 

Helena Malíková

otočné kolečko o průměru 10,5 cm

 

Výuková pomůcka vznikla k programu pracoviště Rozmarýnek 3D Vesmír pod našima nohama. Otáčením kolečka se na jedné straně zobrazují ilustrace živočichů žijících pod povrchem Země a několik základních informací o nich. Druhá strana se věnuje opatřením, která pomáhají půdu chránit před erozí, vysycháním, zhutněním a průmyslovými hnojivy.

 

 

 

 

 

 

 

Zahrado, prostři se

 

Veronika Chlubná

formát A4, 1 list, 10 druhů kartiček a samolepky

 

Pracovní list vznikl k výukovému programu pracoviště Rozmarýnek. Zabývá se tématem kompostování a časem potřebným k rozkladu různých materiálů. Na první stranu listu žáci dolepují kartičky s recepty na jednoduchá jídla připravovaná z bylinek a na druhou stranu samolepky ovoce a zeleniny do mapy světa podle toho, odkud se většinou dovážejí do našich obchodů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahrada Rozmarýnku

 

Veronika Chlubná a kolektiv autorů Lipky

formát 10 x 21 cm, 6 stran

 

Pracovní list poskytuje informace o tom, co je přírodní zahrada a permakultura a popisuje jednotlivé prvky na zahradě na pracovišti Rozmarýnek, například bylinkovou spirálu, kořenovou čističku, vyvýšené záhony a další. Na druhé straně listu je plánek zahrady Rozmarýnku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můj strom

 

Nikola Hermannová

formát A4, 1 list

 

Pracovní list vznikl pro výukový program pracoviště Jezírko. Kromě jednoduchých úkolů obsahuje informace o využití dřeva z různých druhů stromů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak roste chléb

 

kolektiv autorů Lipky

formát A4, 1 list

 

Jak dlouhá je cesta krajíce chleba z pole až na náš prostřený stůl? Během výukového programu pracoviště Lipová, který je určený pro žáky 2.–4. tříd základních škol, se žáci seznamují s různými druhy obilí a s jejich využitím. K dispozici mají pracovní list, na kterém kromě obrázků různých druhů obilí a výrobků z něj najdou i několik jednoduchých receptů.

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.
*