PLANETA HMYZU

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Jaký význam mají brouci v přírodě? Seznámíme se s početnou skupinou hmyzu pomocí 3D brýlí. Čeká nás i setkání s živými brouky.


Rozšířená anotace


Seznamte se naživo i pomocí promítání unikátních makrofotografií technikou 3D se světem brouků. Brouky najdeme v půdě, v lese, na poli, v domácnostech i pod vodou, jsou zkrátka všude, kam se podíváme.
V úvodu žáci shlédnou motivační video, zjistí základní morfologické znaky brouků a shlédnou cca 20 snímků brouků technikou 3D s komentářem.
Následně se žáci pracují s informacemi, zda jsou brouci škůdci nebo prostředkem biologické ochrany, potravní zdroj budoucnosti, čím se brouci živí (potravní strategie a specializace) či jak se vývojově přizpůsobili svému prostředí (proměna dokonalá a nedokonalá).
Součástí programu je pozorování brouků. Žáci si vyzkouší individuální i skupinovou práci pomocí metod kritického myšlení, prostřednictvím hravých aktivit se seznámí s odbornými pojmy z oblasti entomologie – nauky o hmyzu.
Program probíhá celoročně. Od května do října je možné místo 3D fotografií zařadit pozorování vodních či půdních bezobratlých živočichů v zahradě.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka - pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov. Program probíhá v interiéru, za příznivého počasí z části i v zahradě Rozmarýnku.

Požadavky na účastníky
Přezůvky, svačina, oblečení a obuv vhodné do zahrady.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci zjišťují přímá propojení i nepřímé souvislosti mezi hmyzem (zde zastupovaným brouky) a lidskou společností.

Výstupy
Žák/dítě:
 • zvyšuje svou citlivost vůči životnímu prostředí a pokoru a úctu k přírodě,
 • uvědomuje si přímou závislost člověka na přírodě,
 • rozšiřuje své biologické a ekologické povědomí,
 • rozumí provázanosti organismů a prostředí a zná důsledky jeho narušení,
 • chápe souvislosti mezi stavem životního prostředí a vlastním zdravím,
 • šetrně zachází, pečuje, zkoumá i využívá živé i neživé části přírody,
 • seznamuje se s kulturními a historickými tradicemi i trendy a jejich environmentálními souvislostmi.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/ Osobnostní a sociální výchova/ Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda/ Přírodopis, Zeměpis Člověk a společnost/ Dějepis

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**