ŠUTRgame

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Akční geologický program, který probíhá formou unikátní terénní simulační hry. Spojuje téma neobnovitelných zdrojů s geologickým vývojem území ČR. Žáci zakládají těžební společnost, volí strategii těžby a snaží se vytvořit stabilní firmu.


Rozšířená anotace


Geologie je žáky často vnímána jako nezáživné téma. Program Šutrgame ale ukazuje, že tomu tak není. Geologie je představena jako oblast plná fascinujících otázek, na které se budeme snažit najít odpovědi.
Téma je prezentováno formou unikátní terénní simulační hry, která v sobě spojuje pohyb, hledání odpovědí na otázky a volbu strategie, která přinese úspěch ve hře.
Žáci si založí těžební firmy a snaží se uspět v dravé konkurenci ostatních firem. Volí různé strategie těžby, navštěvují Báňský úřad a Ministerstvo životního prostředí, kde si musí vyřídit licence a povolení k těžbě a prokázat důkladnou znalost geologických procesů a zákonitostí. Zvažují množství zásob daných surovin a jejich cenu na trhu. Rozhodují se, jestli se chtějí chovat odpovědně k životnímu prostředí, nebo se orientovat spíše na zisk.
Program tak v různých úrovních nastoluje téma geologické stavby a hlavních hornin ČR, odpovědnost firem k životnímu prostředí a hospodaření s neobnovitelnými zdroji.


Základní údaje o programu


Čas programu
5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků


Místo začátku a konce programu – popis místa
Program probíhá v Krásensku v nejbližším okolí Rychty. V případě horšího počasí je tak dostupné zázemí budovy, nebo se ohřejeme u ohně.

Požadavky na účastníky
terénní obuv a oděv, psací potřeby, na pracovišti Rychta lze domluvit oběd


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program je zaměřený na neobnovitelné zdroje surovin a jejich vyčerpatelnost.

Výstupy
Žák/dítě:
  • rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů včetně geologického oběhu hornin i koloběhu vody
  • uvede 3 procesy, které nejvíce formovaly podobu našeho území
  • uvede na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí
  • popíše způsoby vzniku přírodních zdrojů a uvede 3 významné nerostné suroviny dostupné na našem území
  • popíše principy hospodaření s vyčerpatelnými přírodními zdroji a vysvětlí pojem neobnovitelný zdroj


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova ZŠ: přírodní zdroje (vznik, vyčerpatelnost, hospodaření) SŠ: využívání zdrojů energie a surovin, klady a zápory jejich získávání a využívání


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda; vzdělávací obory ZŠ: Přírodopis (neživá příroda), Zeměpis (životní prostředí) SŠ: Člověk a příroda; vzdělávací obory SŠ: Geografie (přírodní prostředí)

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence sociální a personální
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**