Bádání za humny

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Je na louce více druhů rostlin nebo živočichů? Jaké druhy bezobratlých v lese pomáhají rozkladu? Kolik vody zadrží mech? Z žáků se stanou vědci, kteří si sami určí, o čem budou bádat, a pak se pustí do výzkumu. Co objeví právě vaši žáci?


Rozšířená anotace


Badatelský den, během kterého se žáci seznámí s metodami přírodovědného průzkumu. Budou moci dělat vlastní přírodovědný výzkum u nedalekého rybníka, na louce nebo v lesíku. Během programu si žáci projdou jednotlivými fázemi výzkumu, naučí se položit si výzkumnou otázku, vytvoří na ni hypotézu a postup, který si pak ověří v praxi. Zapůjčíme jim pomůcky, které budou potřebovat. Na závěr zpracují poster, který před ostatními spolužáky odprezentují.


Základní údaje o programu


Čas programu
5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Vnitřní a venkovní část programu; vnitřní v budově pracoviště Rychta, venkovní u rybníčku za okrajem Krásenska

Požadavky na účastníky
přezutí do budovy, psací potřeby, oblečení a obuv do terénu, pláštěnka, pití a svačina


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program je zaměřen na kontakt žáků s přírodou, vede k zamyšlení nad otázkami, které se týkají biologie a ekologie. Žáci rozšiřují své biologické a ekologické znalosti. Učí žáky samostatně přemýšlet o přírodě a aktivně získávat odpovědi.

Výstupy
Žák/dítě:
  • formuluje výzkumnou otázku, hypotézu a navrhne metody pro získání dat potřebných k jejímu zodpovězení
  • používá složitější pomůcky, přístroje a pokusy ke zkoumání přírodních dějů a zjišťování stavu životního prostředí
  • shromažďuje a porovnává informace z vlastního pozorování a z různých informačních zdrojů, rozhovorů či dotazníků; shromážděná data vyhodnotí prezentuje vyhodnocené informace pomocí tabulek, grafů a schémat, data interpretuje (tj. vysvětluje, proč je výsledek takový, jaký je)
  • závěry svých výzkumů prezentuje ostatním žákům či skupině


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova: Ekosystémy, Základní podmínky života


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda; Přírodopis, Chemie

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence sociální a personální
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**