Putování k propadání

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Uvidíme, jak krasovou krajinu přetváří voda a jak ji využívá člověk. Dozvíme se, jak geologie souvisí s vegetací i s celkovou podobou místa. Nemineme pískovnu Seč, geopark, skalní amfiteátr Kolíbky či Rudické propadání.


Rozšířená anotace


Exkurze do okolí Rudice se skládá z volně kombinovatelných částí a nabízí možnost přizpůsobit aktivity věku účastníků a požadavkům učitelů. Hlavním tématem lokality je geologie i geomorfologie místa, voda a krasové jevy a využívání lokality člověkem (i s dopady této činnosti).
Exkurze je pojata jako pohled na místní krajinu a na její jednotlivé složky. Věnujeme se na ní podle výběru geologii a geografii, vodě, krasovým jevům, rostlinám a živočichům nebo využívání krajiny člověkem a její historii. V rámci exkurze navštívíme přírodně, geologicky i historicky zajímavá místa v okolí Rudice v malebné krajině CHKO Moravský Kras. Přímo v krajině se účastníci exkurze seznámí s příklady krasových jevů a jejich vznikem, najdou místní horniny a zjistí jejich původ. Navštíví běžně nepřístupné jeskyně, poznají specifika krasové krajiny, určí, jaké rostliny a jací živočichové jsou na ni vázáni a proč. Na konkrétních příkladech mohou pozorovat v krajině sukcesi. Zjistí, od kdy tu lidé žijí, jak lovili, vyzkouší si výrobu pravěkých zbraní.


Základní údaje o programu


Čas programu
5 hod. včetně přestávek, doporučená délka programu, možno přizpůsobit

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–50

Místo začátku a konce programu – popis místa
začátek – zastávka Jedovnice, Chaloupky; okolí obce Rudice; konec – zastávka Jedovnice, Chaloupky; délka trasy přibližně 6,5 km; možno upravit podle individuálních požadavků a způsobu dopravy školy

Požadavky na účastníky
terénní obuv a oblečení, při nepříznivém počasí pláštěnka, čelovka (baterka), pití, svačina, psací potřeby; oblečení na zašpinění do jeskyně (dlouhé kalhoty a mikinu); chodí se v každou roční dobu a za každého počasí (dle domluvy se školou)


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák se seznámí s historií využívání krajiny v Moravském krasu na příkladu obce Rudice. Je motivován poznávat svoje okolí; oceňuje význam krajiny (z hlediska historických svědectví, přírodních hodnot, místa zábavy a rekreace …).

Výstupy
Žák/dítě:
 • žák vysvětlí vlastními slovy pojem kras a jak vzniká
 • žák uvede na 1 příkladu, jak se krasová krajina měnila v historii, jak byla využívána a jaký měla význam pro člověka
 • žák vyjmenuje 3suroviny využívané člověkem v Moravském krasu
 • žák vyjmenuje 3 krasové jevy
 • žák definuje význam povrchových i podzemních vod, jejich vliv na krasovou krajinu a její formování
 • žák v terénu pozná 6 běžných druhů rostlin a bezobratlých živočichů
 • žák uvede hlavní zdroje znečištění vod a vlastními slovy popíše jejich konkrétní důsledek


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • ZŠ: Ekosystémy, Základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí
 • SŠ: Problematika vztahů organismů a prostředí, Člověk a životní prostředí, Životní prostředí regionu a České republiky


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a Příroda, SŠ: Člověk a společnost, Člověk a Příroda; vzdělávací obory: ZŠ: Člověk a jeho svět, Dějepis, Chemie, Přírodopis, Zeměpis (Geografie), SŠ: Chemie, Biologie, Geografie, Geologie, Dějepis

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**