Moravský kras od severu k jihu

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Během celodenní autobusové exkurze porovnáme severní a střední část krasu z hlediska geologie a geomorfologie, vegetace, historie osídlení, vlivu hospodaření a turismu na životní prostředí.


Rozšířená anotace


Chcete vidět Moravský kras jako celek? Navštívit jak propadání vod do podzemí, tak jejich vývěry? Myslíte si, že se mohou lišit různé části této chráněné oblasti? Během celodenní autobusové exkurze porovnáme severní, střední a případně jižní část krasu z hlediska geologie a geomorfologie, vegetace, historie osídlení, vlivu hospodaření a turismu na životní prostředí.
Navštívíme střechu Moravského krasu, Šošůvku, kde si popíšeme geomorfologii krasu a celé Drahanské vrchoviny. V Holštejně navštívíme jeskyni a další krasové jevy, jednoduchým pokusem si vysvětlíme, jak vznikl vápenec a jak vznikají jeskyně. Pomocí určovacích klíčů určíme skladbu suťových lesů a vysvětlíme si, proč se nacházejí v krasu. Na zřícenině hradu Holštejn si něco řekneme o středověkém osídlení Moravského krasu. Na příkladu hornické vsi Rudice si ukážeme vliv člověka na krasovou krajinu a prozkoumáme jednu z mála vesnic v centru Moravského krasu. Přesuneme se do typického krasového kaňonu Josefovského údolí, či do Údolí
Říčky, které díky své velmi zajímavé historii nabízí pohled do naší minulosti. Během exkurze si žáci mohou vyzkoušet také hydrobiologické odlovy i jednoduché chemické měření kvality vody. V jarních měsících prozkoumáme jedné rostliny.


Základní údaje o programu


Čas programu
7 hod. včetně přestávek, doporučená délka programu, možno přizpůsobit

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–40

Místo začátku a konce programu – popis místa
začátek – Šošůvka.; konec – Josefov, Býčí skála; místo začátku a konce programu i samotnou trasu a navštívená místa lze po individuální domluvě měnit

Požadavky na účastníky
terénní obuv a oblečení, při nepříznivém počasí pláštěnka, čelovka (baterka), pití, svačina, psací potřeby


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák charakterizuje krasovou krajinu a popíše vliv člověka a jeho činností na životní prostředí a krajinu v krasové oblasti.

Výstupy
Žák/dítě:
 • žák aplikuje praktické metody poznávání přírody
 • žák rozpozná podle charakteristických vlastností vápenec na základě určovacích pomůcek a vyjmenuje alespoň 3 krasové jevy
 • žák zhodnotí využitelnost vod a posoudí možné způsoby efektivního hospodaření s vodou v krasových oblastech
 • žák charakterizuje geomorfologii krasových oblastí
 • žák využívá pomůcky a přístroje pro hydrobiologické odlovy a měření kvality vody a na jejich základě zhodnotí kvalitu vody
 • žák uvede příklady výskytu organismů v povrchových vodách a vztahy mezi nimi
 • žák zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů na životní prostředí v lokální úrovni


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • ZŠ: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • SŠ: Problematika vztahů organismů a prostředí, Člověk a životní prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda, SŠ: Člověk a příroda; vzdělávací obory: ZŠ: Přírodopis, Zeměpis (Geografie), SŠ: Biologie, Geologie, Geografie

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**