Není green jako green

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Luxusní golfové hřiště, nebo zdánlivě nevýznamný rybníček v polích? To je prvotní problém, se kterým žáci během programu pracují. Stávají se odborníky, zpracují průzkum blízké mokřadní lokality a ve zpracovaných výsledcích doporučí zachování či zrušení významného krajinného prvku.


Rozšířená anotace


Během programu se žáci věnují významu mokřadů v krajině, prozkoumají život v mokřadech a zjistí, co jej může ohrozit. Z žáků se stanou odborníci na mokřadní tematiku a postupně pod vedením lektorů provedou výzkum blízké lokality. Vyzkouší si hydrobiologické odlovy, pomocí kolorimetrických chemických testů i měřicích přístrojů zjistí vybrané chemické parametry vody, prozkoumají organismy ve vodě i v okolí. Na základě zjištěných dat skupiny žáků navrhnou plán rozvoje lokality a vyjádří odborné stanovisko k záměru investora na vybudování golfového hřiště. Jednotlivé aktivity přizpůsobujeme věku žáků.


Základní údaje o programu


Čas programu
6 hod. včetně přestávek, program lze časově upravit dle vašich možností

Cílová skupina
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta a okolí nedalekého rybníčku, velká část programu probíhá venku

Požadavky na účastníky
přezůvky do budovy, terénní obuv a oblečení, při nepříznivém počasí pláštěnka, pití, svačina, psací potřeby; na pracovišti Rychta lze domluvit oběd


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci dokáží vysvětlit, v čem spočívají přínosy mokřadů pro člověka a přírodu. Prakticky si vyzkouší biologické a chemické stanovení kvality vody a svá zjištění aplikují při vlastní tvorbě návrhu úprav lokality U Rybníčku.

Výstupy
Žák/dítě:
 • žák aplikuje praktické metody poznávání přírody
 • žák zhodnotí využitelnost vod a posoudí možné způsoby efektivního hospodaření s vodou
 • žák využívá pomůcky a přístroje pro hydrobiologické odlovy a měření kvality vody a na jejich základě zhodnotí kvalitu vody
 • žák uvede příklady výskytu organismů v povrchových vodách a vztahy mezi nimi
 • žák uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému
 • žák zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů na životní prostředí v lokální úrovni


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • ZŠ: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • SŠ: Problematika vztahů organismů a prostředí, Člověk a životní prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda, SŠ: Člověk a příroda; vzdělávací obory: ZŠ: Přírodopis, Zeměpis (Geografie), SŠ: Biologie, Geografie

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**