Klíčové aktivity projektu

Projekt probíhá v několika liniích – klíčových aktivitách.

 

Co je obsahem jednotlivých klíčových aktivit (KA)?

KA 2. Analýza současného stavu naplňování klíčových kompetencí

KA 3. Společenství praxe - DIDAKTICKÁ PLATFORMA

KA 4. Společenství praxe - KOMUNITY PRAXE

KA 5. Společenství praxe - SPOLUPRÁCE DIDAKTIK

KA 6. Evaluace

KA 7. Vývojové kontinuum

KA 8. Institucionální podpora

 

KA 2. Analýza současného stavu naplňování klíčových kompetencí

Cílem aktivity je formulovat doporučení pro další práci didaktické platformy a komunit praxe, a to na základě

 • vyhodnocení současného stavu naplňování klíčových kompetencí relevantních pro sociálně a environmentálně odpovědné chování žáků a
 • analýzy metodik relevantních pro jejich rozvíjení.

Specificky, analýza ve své první části shrne výsledky dosavadních výzkumů kompetencí k sociálně a environmentálně odpovědnému chování, identifikuje výzkumně nedostatečně pokrytá témata a stav poznání v oblasti efektivity souvisejících metodických přístupů.
Ve druhé části se analýza zaměří na metodické přístupy vybrané členy didaktické platformy pro realizaci a ověřování v rámci komunit praxe. Ke každé metodice pak budou v rámci analýzy formulována doporučení k její implementaci v rámci
komunit praxe, například jaké problémy se mohou v rámci implementace metodiky objevit a jakým způsobem je možné jim
předejít či jaké prvky ověřované metodiky jsou klíčové pro zajištění její efektivity.
Období realizace: říjen 2016 – březen 2017

Návrat na začátek

 

KA 3. Společenství praxe – DIDAKTICKÁ PLATFORMA

Společenství praxe vychází z principů akčního výzkumu za účelem rozvoje dovedností akademiků i učitelů z praxe a komplexního posouzení vzdělávacích strategií směřujících k rozvoji občanských a sociálních kompetencí prostřednictvím průřezových témat.
Společenství praxe tvoří tři propojené platformy (spolupracující skupiny):

didaktická platforma, komunity praxe a spolupráce didaktik.
Činnost didaktické platformy je provázána s činnostmi dalších KA a má v projektu klíčové postavení
pro průběžná projednávání závěrů z ostatních KA. Je sestavena z lídrů všech sektorů vzdělávání (experti, akademici, učitelé). Na základě výsledků analýzy (KA 2) budou identifikovány relevantní metodické přístupy pro rozvoj kompetencí žáků.

Dále bude práce pokračovat v těchto krocích:

 • nastavení akčního výzkumu a evaluací,
 • podpora zavádění metodik do praxe,
 • reflexe výsledků akčního výzkumu a evaluací,
 • revize pregraduální přípravy budoucích učitelů.

Období realizace: říjen 2016 – září 2019

Návrat na začátek

 

KA 4. Společenství praxe – KOMUNITY PRAXE

Rozvoj škol je nutné soustředit na účinné přístupy, které povedou ke zlepšování výsledků žáků ve
vzdělávání. K tomu školy a pedagogové potřebuji účinné strategie ve vzdělávání a adekvátní podporu v podobě supervize, konzultací, sdílení zkušeností, zvyšování motivace, vytváření komunit a oborových společenství včetně možnosti komunikovat napříč institucemi zajišťujícími, podporujícími nebo kontrolujícími vzdělávání (NNO, obce, zřizovatelé, orgány státní správy, ČŠI,
univerzity ad.).
Komunity praxe jsou další platformou společenství praxe a jde o metodické týmy zaměřené na ověřování přínosu vybraných metodik. Jsou složené z učitelů a expertů k určité metodice. Metodické týmy vytváří prostor pro sdílení zkušeností jak v rámci svého zaměření, tak i napříč tématy. V rámci setkání budou rovněž prohlubovány znalosti a dovednosti pro zavádění efektivních metodik a vyhodnocování jejich implementace do výuky, dále budou reflektovány průběžné výsledky pilotáží pro identifikaci hladin klíčových kompetencí (KA 7) a také budou diskutovány bariéry bránící implementaci těchto metodik do školní praxe (KA 8).
V komunitách budou metodiky ověřovány na principech AKČNÍHO VÝZKUMU (action research), tj. výzkumu realizovaném přímo učiteli s podporou akademiků a expertů, a to opakovaně na principu vyzkoušej – reflektuj – navrhni změny – vyzkoušej. Zároveň budou probíhat evaluace implementace metodik (KA5).
Období realizace: duben 2017 – září 2019

Návrat na začátek


KA 5. Společenství praxe – SPOLUPRÁCE DIDAKTIK

Oborové didaktiky v ČR jako v jiných středoevropských zemích jsou příliš vázané na obor. Při přípravě učitelů pro všeobecné vzdělávání, u nás tradičně organizovaném v dvoupředmětových kombinacích, je málo prostoru pro přípravu a realizaci interdisciplinárních a transdisciplinárních oblastí, a tedy pro formování klíčových kompetencí žáků. Kurikulární politika současné vzdělávací reformy ale cílí na rozvoj komplexních témat přesahujících tradiční obory/učební předměty, a to jak prostřednictvím šíře pojatých vzdělávacích oblastí tak tzv. průřezovými tématy. Na to by měly oborové didaktiky ve spolupráci s obecnou didaktikou a dalšími pedagogickými obory reagovat jak příslušnou úpravou kurikula učitelského vzdělávání, tak prostřednictvím budování společenství praxe didaktiků a učitelů z praxe.
V rámci této KA bude sestavena didaktická platforma vytvořená z oborových a obecných didaktiků. Bude provedena analýza stávající přípravy učitelů a následně zpracovány návrhy změny kurikula učitelských oborů/předmětů. Práce platformy bude vycházet z výsledků akčního výzkumu a evaluace. Do jednání budou zapojeni studenti, kteří rozvinou své kompetence v tématech metodických přístupů, na které se projekt soustředí.
V rámci KA proběhnou tyto aktivity:

 • Konzultace k metodikám v malých skupinách
 • Řešení širší odborné tématiky v rámci didaktických setkání/workshopů
 • Stáže oborových a obecných didaktiků v NNO
 • Zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů
 • Závěrečná konference
 • Výběrové přednášky pro studenty pedagogických oborů

Období realizace: říjen 2016 – září 2019

Návrat na začátek

 

KA 6. Evaluace

Cílem KA je:

 • průběžně vyhodnocovat kvalitu implementovaných programů s cílem maximalizacejejich efektu a
 • ověřit účinnost implementovaných programů na žáky i na zvýšené kompetence učitelů a akademických pracovníků.

To se děje pomocí akčního výzkumu řízeného zapojenými učiteli a evaluačního výzkumu řízeného výzkumníky.
Evaluace vyhodnotí:

 • Dopady projektu na profesní kompetence zapojených učitelů, zejm. v oblasti jejich přesvědčení o vlastní schopnosti implementovat nové přístupy do vyučování (self-efficacy), odhodlanost k takovému chování a další související proměnné;
 • Bariéry a zkušenosti s procesem implementace, které se v průběhu zkoušení nových metodik objevily;
 • Dopady ověřovaných metodik na kompetence žáků k sociálně a environmentálně odpovědné jednání;
 • Interpretaci významu přisuzovaného implementovaným metodikám žáky.

Data pro evaluaci budou získávána pomocí kombinace kvalitativních a kvantitativních metod, zahrnujících dotazníky a vědomostní testy zadávané experimentální a kontrolní skupině v období před a po implementaci programu a rozhovory s učiteli a žáky.
Období realizace: duben 2017 – září 2019

Návrat na začátek


KA 7. Vývojové kontinuum

V ČR nejsou v RVP popsány úrovně klíčových kompetencí. RVP se sice zaměřují na rozvoj kompetencí, ale chybí propojení mezi klíčovými kompetencemi a očekávanými výstupy. Pro obory a průřezová témata nejsou vyjasněné dílčí kompetence a rovněž chybí indikativní pomůcka naznačující rozvoj žáka i po skončení institucionálního vzdělání. Nejblíže je možné propojení vidět v metodických materiálech stojících mimo RVP – Doporučených očekávaných výstupech (NÚV 2011). Jejich slabou stránkou je ale malá konkretizace výstupů a nízká propojenost s cíli globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR). Mají přitom potenciál návodu celoživotního rozvoje.
Nejdříve budou analyzovány stávající české i zahraniční dokumenty definujících KK ve vztahu k EV, GRV a VUR, následně budou identifikovány hladiny kompetencí a bude nastaven proces jejich ověřování v komunitách praxe. V rámci akčního výzkumu budou tyto hladiny ověřovány a průběžně upravovány. Návrh konceptu kontinua bude průběžně vyhodnocovat na svých setkáních tým odborníků didaktické platformy s přizvanými experty a bude představen na konferencích a workshopech, kde bude dále komunikován a zpřesňován zapojenými učiteli i odborníky. Výstupem bude vývojové kontinuum, které bude indikativně popisovat hladiny sociálních a občanských kompetencí pro sociálně a environmentálně odpovědné jednání. Rozpracované hladiny kompetencí budou užitečnou metodickou pomůckou pro učitele umožňující identifikovat složky osobnosti a jednání důležitého pro pozitivní změny chování člověka.
Období realizace: říjen 2016 – září 2019

Návrat na začátek


KA 8. Institucionální podpora

Co brání prosazení změn a efektivnímu rozvoji občanských kompetencí prostřednictvím průřezových témat ve školní praxi?

 • Legislativní, organizační a materiální podmínky omezující mezipředmětovou výuku a výuku mimo školu?
 • Nízká propojenost škol s okolím, malá otevřenost škol?
 • Nedostatek metodické podpory učitelů?
 • Nesjednocené pojetí klíčových kompetencí a cílů vzdělávání?
 • Nízký důraz na rozvoj žáků v oblasti aktivního občanství odpovědného k lidem a přírodě?
 • Nedostatečné zaměření přípravy a dalšího vzdělávání pedagogů na rozvoj občanských kompetencí?
 • ... ?

V první fázi vytvoříme platformu z části členů didaktické platformy a zástupců institucí s vlivem na podmínky vzdělávání. Navrhneme strukturu sledovaných oblastí a provedeme vstupní analýzu s využitím výsledků existujících šetření. Následně vstupy systematicky doplníme o výstupy z akčního výzkumu (KA3), evaluací (KA6) a spolupráce didaktiků (KA5). Strukturovaný popis bariér a návrhy změn prodiskutujeme s odbornou veřejností a zástupci klíčových institucí s cílem verifikace a doplnění. Závěrečnou etapou a výstupem bude sestavení konečného popisu bariér a návrhů změn.
Dlouhodobým dopadem bude posílení implementace efektivních metodik do školní praxe.
Období realizace: říjen 2016 – září 2019

Návrat na začátek

 

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.